Tüzük

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YASASI(67/1999 Sayılı Yasa)Madde 39 ALTINDA TÜZÜK

KKTC Hentbol Federasyonu Genel Kurulu, Beden Eğitimi ve Spor Yassının 39. Maddesinin verdiği yetkiye dayanarak aşağıdaki KKTC Hentbol Federasyonu Çalışma, Usul ve Esaslarına Dair Tüzüğü yapar.

Kısa İsim

1.

Bu tüzük “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hentbol “Federasyonu Çalışma, Usul ve Esaslarına Dair Tüzük” olarak isimlendirilir.

Tanımlar

2.

Bu tüzükte metin başka türlü gerekmedikçe; “Bakanlık” Spor işleriyle ilgili Bakanlığı;
“Spor Dairesi” Bakanlığa bağlı spor işleri ile ilgili Daireyi;
“Federasyon” KKTC Hentbol Federasyonu;
“Başkan” KKTC Hentbol Federasyonu Başkanını;
“Yönetim Kurulu” KKTC Hentbol Federasyonu Yönetim Kurulunu;
“Genel Kurul” KKTC Hentbol Federasyonu Genel Kurulunu;
“Ceza Kurulu” KKTC Hentbol Federasyonu Ceza Kurulunu;
“Spor Kulübü” KKTC Hentbol Federasyonuna üye kulüplerini;
“Spor Derneği” KKTC Hentbol Federasyonuna üye spor derneklerini;
“Sporcu” Hentbol dalında uğraş veren lisanslı faal bireyi;
“Spor Okulu” Hentbol dalında eğitim veren kuruluşu;
“İdari Birimler” Yönetim Kurulunca oluşturulan idari birimleri;
“Yan Kurullar” KKTC Hentbol Federasyonu Başkanlığınca oluşturulan Yan kurulları anlatır.

Genel Esaslar

Tüzüğün Amacı

3.

Bu tüzüğün amacı KKTC Hentbol Federasyonu’nun kuruluş ve Görevleri ile Çalışma Usul ve Esaslarını düzenlemektedir.

Federasyonun Adı

4.

Bu Federasyonun adı “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hentbol Federasyonu”dur.

Federasyonun Adresi

5.

Atatürk Spor Kompleksi, Göçmen köy – Lefkoşa’dır.

Federasyonun Niteliği

6.

KKTC Hentbol Federasyonu, kamu tüzel kişiliğine sahip özel bir kamu kuruluşudur.

Federasyonun Görevleri

7.

 1. KKTC Hentbol Federasyonun görevleri şunlardır.
  • (A)Hentbol Faaliyetlerini yürütmek, hentbolün gelişmesini ve yurt sathına yayılmasını sağlamak, bu konularda her türlü düzenlemeyi yapmak kararlar almak ve uygulamak,
  • (B)Uluslararası Hentbol Federasyonu (IHF) tüzük, yönetmelik ve ,oyun kurallarına uygun olarak Ulusal ve Uluslararası yarışmalar ve etkinlikler düzenlemek.
  • (C)KKTC Hentbolünü yurtdışında temsil etmek,
  • (D)Yurtiçi ve yurtdışı hentbol faaliyetleri ile milli müsabakalar için plan, program ve benzeri hertürlü düzenlemeyi yapmak ve başarılı sonuç sağlanması için gerekli tedbirleri almak,
  • (E)Federasyon yukarıda belirtilen görevleri yerine getirmek amacıyle gerekli gördüğü yönetmelik ve talimatnameleri düzenler.
  • (F)KKTC’de açılacak olan her türlü hentbol okulunun iznini vermek ve denetimini yapmak.
Temsiliyet Ve Yürütme Yetkisi

8.

Ülke içinde ve Ülke dışında KKTC hentbolünü temsil etme yetkisini Ve Yürütme münhasıran ve tek başına KKTC Hentbol Federasyonu, Yürütmesini de Federasyon Yönetim Kurulu yapar.

Federasyona Üyelik Ve Sorumluluklar

9.

 1. KKTC Hentbol Federasyonuna Üyelik Ve Sorumluluklar şunlardır.
  • (A)KKTC’de bulunan dernek ve kulüpler içerisinde Hentbol sporu ile ilgilenen ve 67/99 sayılı Beden Eğitimi ve Spor Yasasında Sorumluluklar aranan koşullara sahip olanlar federasyona üye olabilir,
  • (B)Federasyon, hentbol dalında faaliyet gösteren kulüp ve dernekleri tüzükte öngörülen şartları yerine getirdikleri takdirde, üyeliğe kabul eder,
  • (C)Üyeliğe kayıt almak isteyen dernekler, federasyon sekreterliğine yazılı olarak başvururlar. Federasyon Yönetim Kurulu başvuruyu, 15 gün içerisinde sonuçlayıp gerekçeleri ile birlikte ilgili kulüp ve derneği bildirir,
  • (D)Kulüp ve derneklerin yıllık üyelik aidatı birinci küme kulüpleri için Devlet tarafından saptanan ilgili yılın asgari ücretinin % 10’u kadar, ikinci küme kulüpleri için asgari ücretin %5’I kadardır. Bu miktar en geç 31 Ağustos’a kadar ilgili kulüp ve dernekler tarafından Federasyon sekreteryasına yatırmalıdır.,
  • (E)Zamanında yatırılmayan üye aidatı için % 50 ceza uygulanır. Cezalı olarak ödenerek üye aidatını yatırma süresi 1 Eylül – 30 Eylül tarihleri arasıdır. Bu süreler içerisinde üyelik aidatını yatırmayan kulüp ve dernekler Federasyonun düzenleyeceği etkinliklere katılamayacağı gibi, Genel Kurulara katılamaz ve üyelikleri dondurulur.
  • (F)İlgili yılın üyelik aidatını ödemeyen kulüp ve dernekler bir sonraki yıl liglere katılmak istemeleri halinde, geçmiş yılın üyelik aidatını 3 katı cezalı olarak yatırmaları durumunda federasyonun düzenleyeceği etkinliklere katılabilirler. Sezon devam ederken yapılan cezalı ödemelerde ilgili kulüp ve dernekler o yılki etkinliklere katılamazlar. Sezon başlamadan yapılan cezalı ödemelerde o yılki etkinliklere katılabilirler.
  • (G)Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarına iki kez katılmayan kulüp ve dernekler yapılacak olan diğer olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında 2 yıl boyunca oy kullanma hakkını kaybeder. 2 yıllık sürenin hesaplanmasında 2. Kez katılmama tarihi esas alınır. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında nisap aranmasında,cezalı kulüp ve derneklerin sayısı dikkate alınmaz.
  • (H)Kulüp ve dernek yetkilileri ve üyeleri Federasyon Tüzüğüne,Genel Kurul ve yetkili kurulların kararlarına uymak zorundadırlar. Aksi halde anılan kulüp ve dernek yetkilileri ve üyeleri hakkında Federasyon Ceza Kurulu cezai karar verir.
  • (I)Federasyon Yönetim Kurulunun cezai nitelikte almış olduğu kararlara karşı ilgili kulüp ve dernek 2 gün içerisinde Federasyon Ceza Kuruluna itiraz edebilir. Federasyon Yönetim Kurulu kendisine iletilen itirazları üç gün içerisinde karara bağlar. Ceza kurulu kendisine iletilen konuları bir hafta içerisinde karara bağlamak zorundadır.
  • (İ)Federasyona üye kulüp ve derneklerin federasyon ceza kurulunun vermiş olduğu kararı altı gün içerisinde başvurmak kaydı ile spor dairesi genel ceza kuruluna itiraz etme hakkı vardır.
  • (J)Federasyona üye kulüp ve dernekler kendi Genel Kurullarını yaptıkları zaman yetkili kurullarını seçimin yapıldığı tarihten itibaren on gün içerisinde Federasyon sekreterliğine yazılı olarak bildirmek zorundadırlar.
  • (K)Birinci ve ikinci küme kulüp ve derneklerin her sezon lig karşılaşmalarına katılmakla yükümlü oldukları büyükler takımları yanında genç veya yıldız takımları ligi karşılaşmalarına da katılmakla yükümlüdürler. Büyükler ligine katılmadıkları ilk yıldan itibaren 2 sezon içerisinde alt yapı takımı oluşturmakla yükümlüdürler. Katılmadıkları ilk sezon için asgari ücretin %25’i , ikinci sezon için %50’si kadar ceza öder ve üçüncü sezon başında üyelikleri dondurulur.
  • (L)Yeni kurulan ve/veya yeni üye olan ve/veya mevcut kulüpler sadece alt yapı liglerine katılabilirler. Büyükler ligine katılmak zorunda değildirler. Ancak 5 yıl içerisinde büyükler ligine katılmakla yükümlüdürler.
Federasyondan Çıkarma Ve/Veya Üyeliğinin Sona Ermesi

10.

 1. KKTC Hentbol Federasyonuna üyelik aşağıda öngörülen durumlarda sona erer ve/veya yitirilir.
  • (A) Kulüp ve derneklerin üyelikten istifa etmesi ve Federasyondan Ermesi ve/veya ayrılması halinde
  • (B) Fesh edilmesi halinde
  • (C) Federasyondan bu iç tüzük ve ceza yönetmeliği kuralları çerçevesinde ihraç edilmesi halinde
  • (D) Federasyondan ayrılan ve/veya ihraç edilen kulüp ve dernekler Federasyondaki tüm mali ve diğer haklarını kaybeder.
  • (E) Federasyondan ayrılan ve/veya ihraç edilen veya ligden çekilen kulüp ve derneklere bağlı lisanslı sporcular ayrılma ihraç veya çekilme tarihinden itibaren serbest kalırlar ancak bu sporcuların aktarmaları transfer dönemi tarihleri arasında yapılır.

TEŞKİLAT

Federasyonun Organları

11.

  • (A) Genel Kurul
  • (B) Başkan
  • (C) Yönetim Kurulu
  • (Ç) Denetleme Kurulu
  • (D) Ceza Kurulu
  • (E) Merkez Hakem Kurulu
  • (F) Ceza Kurulu

Genel Kurul

Genel Kurulun Oluşumu

12.

Genel Kurul Federasyonun en üst karar organıdır. Federasyon Başkanı ve Federasyona üye kulüp ve derneklerin Başkan veya Yönetim Kurulu üyelerinin birer temsilcisinden oluşur. Genel Kurula Divan Başkanlığı Başkanlık eder.

Genel Kurulun Görev Ve Yetkileri

13.

 1. Genel Kurulun görev ve yetkileri şunlardır;
  • (A) KKTC Hentbol Federasyonunun faaliyet programını Yönetim Kurulunu ve Başkanını ibraz etmek.
  • (B) Başkanı seçmek
  • (C) Tüzük yapmak ve değiştirmek
  • (Ç) Yönetim Kuruluna taşınmaz mal alımı ve satımı için yetki vermek
  • (D) Her yıl hazırlanan mali raporu görüşmek ve kabul etmek veya reddetmek
  • (E) Yönetim Kuruluna güvenoyu vermek veya vermemek
  • (F) Genel Kurul toplantılarının gündeminde yer alan konuları görüşmek ve karara bağlamak
Genel Kurul Toplantıları

14.

K.K.T.C Hentbol Federasyonu Genel Kurulu Federasyonun en üst organı olup iki tür toplantı yapar;

 1. Olağan Genel Kurul

  • Bu toplantı her yılın Eylül ayında yapılır.Toplantıda faaliyet ve mali raporlar Genel Kurulun onayına sunulur.Her yıl yapılacak toplantılarda Başkan ve Yönetim Kurulu için güvenoyuna başvurulur. Her üçüncü yıl sonunda yapılacak toplantılarda da Başkanlık seçimi yapılır Bu toplantıların çağrısını K.K.T.C. Hentbol Federasyonu Başkanı yapar.
 2. Olağanüstü Genel Kurul

  • Bu toplantı Yönetim Kurulu kararıyla veya Genel Kurul üyelerinin yarıdan bir fazlasının yazılı talebi üzerine talebin Federasyon Sekreterliğine ulaştırılmasından en geç otuz gün içerisinde yapılır.Ayrıca Yönetim Kurulu ve/veya Denetleme Kurulu gerekli gördüğü Zamanlarda Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı düzenleyebilirler. Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında yalnız çağrıda belirtilen hususlar görüşülür ve karara bağlanır. Üyelerce çağrılan Olağanüstü Genel Kurul gündemine getirilen konularda, Yönetim Kurulunca bu tüzüğün 7. maddesinin (e) fıkrası doğrultusunda yürürlüğe giren herhangi bir yönetmelik veya talimatnamenin tümü veya herhangi bir maddesinin değiştirilmesi veya kaldırılması yönünde karar alınması halinde Yönetim Kurulu, karar doğrultusunda gerekeni yapmak ve yönetmelik ve talimatnameleri alınan karara göre derhal değiştirmek ve uygulamakla mükelleftir.
Genel Kurul Toplantı işlemleri

15.

Genel Kurul Toplantıları ile ilgili her türlü işlem K.K.T.C. Hentbol Federasyonu tarafından yapılır.

Toplantı Yeri Ve Tarihi

16.

Genel Kurul toplantıları Federasyon merkezinde yapılır. Genel Kurulca alınacak karara göre başka bir yerde de yapılabilir. Toplantının tarihi ve gündemi Federasyon Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Toplantının ilanı yerel bir gazetede yapılır ve bu ilanda toplantının yapılacağı yer ve tarih belirtilir.

Genel Kurul Toplantı Yeter Sayısı

17.

Genel Kurul,üye tam sayısının yarıdan bir fazlasının katılımı ile toplanır.Toplantı saatinde yeterli çoğunluk yoksa yarım saat beklenir ve bu süre sonunda mevcutlarla toplantıya geçilir.

Genel Kurul Karar Yeter Sayısı

18.

Genel Kurul kararları bu Tüzükte belirtilen özel çoğunluk gerektiren durumlar dışında toplantıya katılanların basit çoğunluğu ile alınır.

Genel Kurul Toplantılarına Katılma

19.

Genel Kurul üyeleri toplantı saatinden önce toplantı salonunun toplantılarına girişinde hazır bulunurlar.Üyeler toplantı salonuna girerken Federasyon tarafından görevlendirilmiş kişilerce kimliklerini ve kulüplerini temsile yetkili olduklarına dair yetki belgesini ibraz ederler ve üye listesinde adlarının hizasını imzalarlar.

Çoğunluğun Bulunduğunun Tespiti

20.

Toplantı için aranan çoğunluğun bulunup bulunmadığı Federasyon Başkanı veya onun görevlendireceği Yönetim Kurulu üyesinin üye listesini incelemesi ve ad okutarak yaptıracağı yoklama İle tespit edilir.

Genel Kurul Toplantısının Açılması

21.

Genel Kurul Toplantısı Federasyon Başkanının veya görevlendireceği bir Yönetim Kurulu üyesinin konuşması ile açılır ve daha sonra Genel Kurul Divanı oluşturulur.

Genel Kurul Başkanlık Divanının Oluşturulması

22.

Genel Kurul Divanı üyeler arasından seçilecek bir Başkan ve iki üyeden oluşur. Bu konudaki seçim tek adayın bulunması halinde üyelerin açık oyu ile, birden fazla adayın bulunması halinde gizli oyla yapılır. Seçimde yeterli oy katılanların basit çoğunluğudur. Divan Başkanlığına, mevcut Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinden birisi aday olamaz.Genel Kurul Divanını oluşturan Başkan ve iki üye toplantılara katılabilir ve oy kullanabilirler.

Genel Kurul Toplantılarında Görüşülebilecek konular

23.

Olağan Genel Kurul toplantılarında gündemde yer alan konular yanında Yönetim Kurulunca sunulacak acil ve ciddi nitelikteki başka konular ile Genel Kurul onayıyla, üye kulüplerin toplantı gününden en az 2 gün önce, yazılı olarak gündeme girmesini istedikleri konularda görüşülebilir.
Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında ise, toplantı çağrısında belirtilen gündemde yer alan konular dışında kalan konular görüşülemez.

Genel Kurul Toplantılarında Güven Oyuna Başvurma

24.

Her yılın Eylül ayında yapılan Olağan Genel Kurulda Yönetim Kurulu için güvenoyuna başvurulur. Genel Kurul ve/veya Denetleme Kurulu gerekli görürse, Yönetim Kurulunun çalışmalarını denetlemek ve gereğinde güvenoyuna başvurmak yetkisine sahiptir. Güvenoyu ve/veya Güvensizlik oyuna başvurulduğu ve oylama sonucunda Yönetim Kuruluna güvensizlik belirtilen üyelerin sayısı üye tam sayısının üçte ikisi olduğu takdirde, Yönetim Kurulu bir bütün olarak düşer ve en geç bir ay içinde seçime gidilir.

Genel Kurul Başkanlık Divanının Görev Ve Yetkileri

25.

Bir Başkan ve iki üyeden oluşan Başkanlık Divanı Tüzük hükümlerinin uygulanması ve görüşmelerin düzenle yürütülmesini sağlamakla görevli ve yükümlüdür. Divan Başkanı Divan Kurulu üyeleri ile birlikte toplantının sonunda tutanakları imzalamaya yetkilidir.Bu tutanakların birer örneği Federasyona teslim edilir ve özet tutanaklar ve kararlar 10 gün içinde kulüplere gönderilir. Başkanlık Divanı görüşmelerin güven ve düzenini bozanlara uyarma cezası verebilir.Toplantı düzenini sürekli olarak bozanlar hakkında Başkanlık Divanının önerisi üzerine, Genel Kurul tarafından Toplantıdan çıkarma kararı alınabilir. Genel Kurul kararıyla toplantıdan çıkarılan genel Kurul üyesi, toplantı süresince salonda bulunamaz ve oylamaya katılamaz.

Oturumun Başlaması

26.

Genel Kurul Başkanlık Divanı yerini aldıktan ve Genel Kurul Dosyasını inceleyip Tüzüğe uygunluğunu saptadıktan sonra gündemi okur ve gündem maddelerine geçer.

Genel Kurulda Oylama Ve Seçimler

27.

  • (A) Genel Kurulda, seçimler dışında kalan konularda tüm oylamalar, Bu Tüzükte aksine kural bulunmadıkça ve Genel Kurul üye tamsayısının en az üçte birinin yazılı istemi bulunmadıkça açık olarak yapılır.
  • (B) Açık oylama başlangıçta el kaldırmak suretiyle bu yolla sonuç alınmadığı ve oy kullananların ne yönde oy kullandıkları saptanmadığı takdirde üye kulüplerin adlarının alfabetik sıraya bağlı olarak okunması ve adı okunan kabul, ret ve çekimser sözcüklerinden birinin yüksek sesle söyleyerek açıklanması suretiyle yapılır.
  • (C) Genel Kurul’da tüm seçimler gizli olarak ve Federasyonun önceden hazırlayacağı adayların ad ve soyadları ile karşılarında boş kareler bulunan ve Federasyon mührünü taşıyan oy pusulaları kullanılmak suretiyle yapılır. Seçimde tek aday varsa, bu takdirde oy pusulaları adayın adı ve soyadı ile içinde “Kabul” “Ret” ve “Çekimser” sözcüklerinden birini içeren kareleri taşıyacak biçimde düzenlenir ve temsilci oyunu bu karelerden birine (x) işareti koymak suretiyle kullanır.
  • (D) Oyların sayımı ve dökümü açık olarak yapılır ve sonuç bir tutanakla saptanarak Divan Başkanı tarafından açıklanır.
Genel Kurulun Çalışma Düzenine İlişkin Kurullar

28.

 1. KKTC Hentbol Federasyonuna üyelik aşağıda öngörülen durumlarda sona erer ve/veya yitirilir.
  • (A)
   • (1) Genel Kurulda söz, istem ve kayıt sırasına göre verilir ve hiçbir temsilci söz almadan konuşamaz. Söz alan temsilci de görüşülen konu dışında konuşamaz.
   • (2) Söz alan temsilciler konuşmadan, daha önce söz alan ve konuşan temsilciye ikinci kez söz verilemez.
   • (3) Oylamaya geçildikten sonra, oylama sonucu Divan Başkanlığı tarafından açıklanmadıkça, kimseye söz verilmez.
  • (B) Gündemdeki konuların görüşülmesinde ilk önce Federasyon Başkanı veya yetkilendireceği bir Yönetim Kurulu üyesi konuşur. Konu üzerinde genel görüşme ancak bu konuşmalardan sonra başlar. Görüşülecek konunun bir üye kulüp tarafından önerilmiş ve gündeme alınmış olması halinde ise ilk önce o üye kulübün temsilcisi konuşma hakkına sahip olur.
  • (C) Toplantıya ara verilmesi veya toplantının belirli bir süre ertelenmesi yönünde önerge verilmesi halinde, görüşmekte olan konunun görüşülmesi ara veya erteleme önergesi onaylanıncaya kadar durdurulur.
  • (D) Bir konu üzerinde görüşmeler devam ederken yeterlik önergesi verilmesi halinde bu önerge derhal görüşmesiz olarak oya sunulur. Önerge kabul edildiği takdirde konu üzerinde başka söz verilmez.Ancak yeterlik önergesi verilmeden önce söz istemiş olan temsilcilerin konuşma hakları saklıdır.
Önerilerin Verilmesi Ve Görüşülmesi

29.

  • (A) Üye Kulüplerce Genel Kurul gündeminde bulunan bir konu ile ilgili olarak yapılan tüm öneriler Divan Başkanlığına yazılı olarak sunulur ve görüşülmekte olan konu ile doğrudan ilgili olmayan öneriler dikkate alınmaz.
  • (B) Divan Başkanlığına sunulan öneriler, veriliş sırasına bağlı olarak görüşülür ve onaylanır. Ancak aynı doğrultuda ve aynı anlamda birden fazla önerge varsa, bu önergeler birleştirilerek görüşülür ve hiçbir temsilci aynı anlamda ve aynı doğrultuda yapılmış birden fazla önerge için oy kullanamaz.
  • (C) Federasyon Yönetim Kurulunca, İçtüzük ve Yönetmeliklerde yapılması önerilen, değişiklikler üzerinde verilen değişiklik önerileri, Yönetim Kurulunca sunulan esas önerilerden önce onaylanır esas öneri ise tüm değişiklik önerilerinin onaylanmasından sonra yapılır.
Kapalı Oturum

30.

Genel Kurul toplantısında, Yönetim Kurulu ve/veya üyelerden üç kişi yazılı bir önerge ile belirli bir konu görüşülünceye kadar ve/veya süresiz olarak kapalı oturum isteyebilir. Bu önerge görüşme açılmaksızın oya sunulur. Önergenin kabulü halinde Genel Kurula katılma hakkı olmayanlar salondan çıkarılır.

BAŞKAN

Başkan Adaylarında Aranan Koşullar

31.

 1. (A) Federasyon Başkanlığına aday olacak kişilerin aşağıda öngörülen koşulları taşıması gerekir:
  • (1) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Vatandaşı olmak
  • (2) 30 yaşını tamamlamış olmak
  • (3) En az Lise veya dengi okul mezunu olmak.
  • (4) İyi ahlaklı olmak ve yüz kızartıcı bir suçtan mahkum olmamış olmak.
  • (5) Müracaat tarihinde herhangi bir kulüp yönetiminde bulunmamak
 2. (B) Adaylık başvuruları seçim tarihinden en az üç gün önce yazılı olarak Federasyona alındı belgesi karşılığı yapılır. Başvuruya Polis Genel Müdürlüğünden alınmış iyi hal belgesi ile adayın özgeçmişini belirleyen bir belgenin eklenmesi gerekir.
Başkanlık Seçimi

32.

  • (A) Başkanlık seçimi adayın tek olup olmadığına bakılmaksızın gizli olarak yapılır.
  • (B)
   • (1) Seçilebilmek için bir adayın Genel Kurulun üye tam sayısının yarıdan bir fazlasının oyunu almış olması gerekir.
   • (2) Federasyon Başkanı aday olup olmadığına bakılmaksızın oy kullanamaz.
  • (E)
   • (1) Başkan adayı tek ise ve ilk üç tur oylamada da seçilebilmek için yeterli oyu almamışsa seçim ve oylama işlemi daha ileriye götürülemez. Bu durumda 4’üncü fıkra kuralları uyarınca işlem yapılmak üzere seçimler ertelenir. Başkan adayının iki olması halinde de aynı kurallar uygulanır.
   • (2) Başkan adayı ikiden fazla ise ve hiçbir aday ilk üç tür oylamada seçilebilmek için yeterli oyu alamamışsa, üçüncü turda en çok oyu almış iki başkan adayı arasında iki tur daha seçim işlemi yapılır. Bu turlarda da seçilebilmek için hiçbir aday yeterli oyu alamamışsa 4’üncü fıkra kuralları uyarınca yapılmak üzere seçimler ertelenir.
  • (F) Yukarıdaki 2’inci ve 3’üncü fıkra kuralları çerçevesinde yapılan turlar sonucunda aday veya adaylardan hiçbiri seçilebilmek için gerekli oyu almamış ise seçimler yeni adayların da başvurularına olanak tanımak amacıyla 15 gün sonraya ertelenir.
Başkan Adaylarına Söz Verilmesi

33.

Divan Başkanı, Başkan adaylarına ad çekme ile Genel Kurula hitap etmeleri için söz verir. Bu süre 20 dakikadan uzun olmaz.

Oyların Tasnifi Ve Tutanak Düzenlenmesi

34.

Genel Kurula katılan tüm üyelerin oylarını kullanmalarından sonra Divan başkanının denetim ve gözetiminde adayların huzurunda oylar sayılır. Oy kullanan üye sayısı ile oy sayısının eşit olup olmadığı tespit edilir. Kullanılan oy pusulası sayısı dağıtılan oy pusulası sayısından az olduğu takdirde seçim ve oy verme işlemi geçerli sayılır. Kullanılan oy pusulası sayısının dağıtılan oy pusulası sayısından fazla olması halinde ise seçim ve oy verme işlemi tekrarlanır.Boş, silinmiş veya karalanmış oy pusulaları geçersiz sayılır ve sayımda dikkate alınmaz.Oyların eşit çıkması halinde seçimler derhal yenilenir.

Federasyon Başkanlığının Boşalması

35.

Başkanın görev süresi tamamlanmadan görevden ayrılması veya herhangi bir nedenle Başkanlık görevinin boş kalması halinde Yönetim Kurulunun da görevi sona erer ancak Yönetim Kurulu 30 gün içerisinde yapılacak Genel Kurulun hazırlanmasını yapar.

Fahri Başkan

36.

KKTC Hentboluna Hentbol Federasyonuna uzun yıllar hizmet etmiş kişiler Yönetim Kurulunun önerisi ile Genel Kurulun tasvibi ile KKTC Hentbol Federasyonu Fahri Başkanlığına yaşam boyu atanır.

Başkanın Görev Ve Yetkileri

37.

  • (A) Federasyonu temsil etmek,
  • (B) Tüm yazışmaları, lisans ve diğer her çeşit belgeyi Genel Sekreter ile birlikte imza eder.
  • (C) Gerekli gördüğü zaman Genel Kurulu ve Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırır.
  • (D) Herhangi bir sebeple boşalan Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yenilerini atar. Gerekli gördüğü hallerde görevi suiistimal eden ve Federasyonun yararına aykırı hareket ettiği saptanan Yönetim Kurulu üyelerini görevden alır ve yerlerine yenilerini atar.
  • (E) Federasyon adına basın ve yayın kuruluşlarına demeç ve beyanat verir.
  • (F) Hentbolun gelişimini sağlamak için diğer ülkelerle iyi ilişkiler ve dış temas imkanının sağlanması için görüşmeler yapmak
  • (G) Merkez Hakem Kurulu ve oluşturulacak yan kurulların Başkan, Asbaşkan ve üyelerini atar.
  • (H) Harcamaları yapmak gerektiğinde bu yetkisini Asbaşkan veya Genel Sekretere devretmek.
  • (I) Ceza Kurulunun Başkan ve Üyelerini atamak.
  • (İ) Başkanlık seçimi dışında kalan konuların Genel Kuruldaki konularına katılmak ve oy vermek
  • (J) 67/99 sayılı Beden Eğitimi ve Spor Yasası ve bu Tüzükte belirtilen diğer görevleri yapmak
Başkanın Harcama Yetkisi

38.

Federasyon Başkanı, Yönetim Kurulunun onayını almadan özel durumlarda kendi takdirine göre her defasında asgari ücretin 1/2 Türk Lirası kadar ve Yönetim Kurulunun müteakip toplantısında yapılan harcama için kurulun onayını almak koşuluyla harcama yapar.

Yönetim Kurulu

Yönetim kurulunun Oluşumu

39.

Federasyon Yönetim Kurulunda görev alacak olanların, 25 yaşını doldurmuş olması üye kulüp ve derneklerin faal organlarında bulunmaması, faal sporcu, faal hakem, faal antrenör olmaması gerekir. Yönetim Kurulu en az 9 en fazla 11 üyeden oluşur. Yönetim Kurulunun Başkan haricindeki üyeleri Başkan tarafından atanır ve görevlendirilir.

 1. Yönetim Kurulu şu üyelerden oluşur::
  • (A) Başkan
  • (B) Asbaşkan
  • (C) Genel Sekreter
  • (D) Mali İşler Sorumlusu
  • (E) Dış İlişkiler Sorumlusu
  • (F) Sosyal İşler Sorumlusu
  • (G) Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu
  • (H) En az İki veya en fazla dört faal üye
Yönetim Kurulunun Niteliği ve Görev Süresi

40.

Yönetim Kurulu KKTC Hentbol Federasyonunun yürütme organıdır ve görev süresi 3 yıldır.

Toplantılar

41.

Yönetim Kurulu en az ayda 2 defa başkan tarafından gündemde belirtilen konuları görüşmek üzere çoğunlukla toplanır. Üyelerin de önereceği konular varsa gündeme eklenir. Yönetim Kurulunun toplantı yeter sayısı üye tam sayısının yarıdan bir fazlasıdır. Kararlar toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu iki sayılır. Ardı ardına iki ve/veya bir yıl içinde toplam 4 toplantıya mazeretsiz olarak katılmayan üyenin görevi sona erer ve yerine başkan tarafından yeni üye atanır. Kararlar karar defterine yazılır ve imzalanır. Başkan ve Genel Sekreter tarafından uygulanır.

Boşalan Üyeliklerin Doldurulması

42.

Yönetim Kurulundan istifa eden veya toplantılara üst üste iki ve/veya bir yıl içinde dört defa katılmayan üyelerin üyelikten düşmeleri halinde başkan yeni üye veya üyeleri atar. Ve bir genelge ile üye kulüplere duyurur. Boşalan ve/veya değişen üye sayısı o yıl 3’ü aştığı takdirde başkan en fazla bir ay içerisinde olağanüstü genel kurul çağrısı yapar ve boşalan üyelerin yerine saptadığı adayları genel kurulun onayına sunar.

Görev Devir İşlemleri ve Temsil

43.

Yeni Yönetim Kurulu oluşuncaya kadar eski yönetim kurulunun görevi devam eder. Ve yeni başkan seçilinceye kadar federasyonu tüm ilişkilerde, hak ve yükümlülüklerde son yönetim kurulu başkanı temsil eder.Yeni Yönetim Kurulu oluşunca eski yönetim kurulu arşiv, defter,kitap, kırtasiye ve tüm basılı evrakı, döşeme ve demirbaşı tasarrufunda bulunan her türlü eşyayı yeni yönetim kuruluna bir protokol ile teslim eder.

Yönetim Kurulunun Borçlanma Yetkisi

44.

Yönetim Kurulu asgari ücretin on katı Türk Lirasını aşmamak koşuluyla herhangi bir banka veya kuruluştan borç alma yetkisine sahiptir. Ancak alınacak borca uygulanacak faizin göz önüne alınarak hiçbir zaman bu limiti aşmayacak şekilde borçlanılmalıdır. Bu amaçla gerekli senet ve belgeleri başkan, GenelSekreter ve Mali İşler sorumlusu birlikte imzalar.

Yönetim Kurulunun Görev Ve Yetkileri

45.

 1. Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır;
  • (1) Hentbol takımlarını kayıt ve tescil etmek. Liglere ve gruplara ayırmak, ligleri düzenlemek
  • (2) Müsabaka sonuçlarını tescil etmek. Müsabakaları ertelemek, gün saat ve yerini değiştirmek, yarım kalan müsabakalar ile olaylı müsabakalar hakkında karar vermek.
  • (3) Hentbol ile ilgili idareci, yetiştirici, teknik eleman, hakem,hentbolcu, masör ve benzeri elemanları eğitmek. Bu elemanların gelişmesi için her türlü tedbiri almak, bunların kulüp değiştirmeleri ve çalışmaları ile ilgili usul ve esasları tespit etmek ve bu doğrultuda yönetmelik ve/veya talimatname hazırlamak, hentbol faaliyetlerinde alınacak tescil, vize, aktarma ücretlerini belirlemek
  • (4) Kulüplerin hentbol dalı kurmak için yaptıkları başvuruları karara bağlamak bununla ilgili faaliyet ve taahhütleri denetlemek.
  • (5) Hentbol takımlarını, hentbolcuları, çalıştırıcıları ve hakemleri ödüllendirmek
  • (6) Personelin mali ve sosyal hakları ile ilgililerin tazminatlarını yolculuk ve ikamet giderlerini ve yolluklarını belirlemek.
  • (7) Federasyon faaliyetleri ile ilgili olarak tesis kiralamak, işletmek,işlettirmek ve hentbol faaliyetlerinin her türlü araç, gereç, malzeme ve benzeri ihtiyaçlarını sağlamak
  • (8) Federasyonun yurtiçi ve yurtdışı teşkilatlarını kurmak
  • (9) Her türlü ticari ve mali hakları düzenlemek ve denetlemek
  • (10) Oluşturulacak yan kurulları onaylamak
  • (11) Genel Kurul Toplantılarını hazırlamak ve genel kurulun verdiği yetkileri kullanmak
  • (12) Genel Kurul ve Ceza Kurulu kararlarının tam olarak uygulamasını sağlamak
  • (13) Olağanüstü genel kurul yapılmasını karara bağlamak
  • (14) KKTC Hentbol Federasyonunu her konuda temsil etmek
  • (15) Hentbol oyun alanlarında güvenliği ve saha düzenini sağlayıcı önlemleri almak
  • (16) Genel Kurula gerekli raporları sunmak ve hesap vermek
  • (17) Genel Kurula , Ceza Kuruluna ve Merkez Hakem Kuruluna sunulmak üzere yapılan tüm başvuru ve şikayetleri incelemek ve gereğini yapmak
  • (18) Hentbolculara, hakemlere, Kulüp yöneticilerine, antrenörlere, masörlere ve/veya ilk yardım görevlilerine kendisine verilen ceza yönetmeliğinde belirtilen yetki sınırları içinde kalmak koşuluyla disiplin cezaları vermek ve gerekli yaptırımları uygulamak
  • (19) Yönetim Kurulu Federasyon çalışmalarının daha iyi yürütülmesini sağlamak amacıyla ihtiyaç duyulan yönetmelik ve talimatnameleri yapmaya yetkilidir.
  • (20) Ülke içinde yapılacak olan Hentbol organizasyonlarını düzenleme ve uygulama yetkisi sadece yönetim kurulundadır.
  • (21) Bu tüzükte belirtilmeyen tüm konular üzerine karar vermeye yetkili yönetim kuruludur.
  • (22) Yönetim Kurulu,Tüzüğün 51.maddesi ve içeriği doğrultusunda maçlarla ilgili karar verme yetkisine sahiptir.
  • (23) Yönetim Kurulu Tüzüğün 52. Maddesi ve içeriği doğrultusunda ceza verme yetkisine sahiptir.

Yönetim Kurulu yukarıda belirtilen görevlerini ve yetkilerini yerine getirmek amacıyla gerekli gördüğü yönetmelik ve talimatnameleri yapar ve uygular.

Asbaşkanın Yetki Ve Görevleri

46.

Asbaşkan, Başkanın yokluğunda ve çalışmayacak durumda olması halinde Başkana vekalet eder. Başkanın, bu tüzükte,yönetmeliklerde ve talimatnamelerde belirtilen tüm görevlerini yerine getirir.

Genel Sekreterin Yetki Ve Görevleri

47.

 1. Genel Sekreterin yetki ve görevleri şunlardır;
  • (1) Federasyonun tüm yazışmalarını yapmak ve haberleşme hizmetlerinin düzenli bir biçimde yürütülmesini sağlamak
  • (2) Toplantı tutanaklarını tutmak ve Başkanın imzası olmayan ve/veya tüm evrakları imzalamak
  • (3) Ödeme emirlerini Başkan ve Mali İşler Sorumlusu ile birlikte imzalamak ve Mali İşler Sorumlusunun yokluğunda bankalarda yatırılmış bulunan paraların çekilmesi için Başkan ile çekleri imzalamak
  • (4) Ceza Kuruluna aktarılacak davaları hazırlamak ve imzalamak.
  • (5) Federasyonun arşivinin ve defterlerinin düzenli tutulmasını ve korunmasını sağlamak.
  • (6) Ceza Kurulunun Sekreterliğini yapmak.
  • (7) Federasyon Sekretaryasının düzenli çalışmasını sağlamak.
  • (8) Tutanak suretlerini kulüplere ve ilgili yerlere göndermek
  • (9) Merkez Hakem Kurulu ve Oluşturulacak diğer yan kurulların Başkan tarafından atanmış bir kurul başkanı olmaması veya boşalması halinde doğal başkanlığını yapmak
  • (10) Tüzük ve yönetmeliklerde kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek ve yetkilerini kullanmak
  • (11) Federasyonun tahsilat işlerinin yapılmasını sağlamak ve mali işler sorumlusuna devretmek
Mali İşler Sorumlusunun Yetki ve Görevleri

48.

 1. Mali İşler Sorumlusunun yetki ve görevleri şunlardır;
  • (1) Başkan ile birlikte bankalara yatırılmış paraların çekilmesi için gereken çekleri imzalamak, Mali İşler Sorumlusunun yokluğunda Başkan ile Genel Sekreter çekleri imzalar.
  • (2) Federasyonun tahsilat işlerini makbuz karşılığı yapmak veya yapılması için Federasyon sekretaryasına imza karşılığı makbuz devretmek ve Federasyon sekretaryasının makbuz karşılığı tahsilat yapmasını denetlemek
  • (3) Başkan ve Genel Sekreter ile birlikte imzaladığı ödeme emirlerine dayanarak makbuz karşılığı ödeme yapmak
  • (4) Mali İşler sorumlusu ödeme yapma yetkisini işlerinin yoğunluğunda Başkan veya Genel Sekretere bırakabilir.
  • (5) Her üç ayda bir ve/veya istendiği zamanlarda Yönetim Kuruluna mali rapor sunmak ve hesap vermek
  • (6) Federasyon adına toplanan tüm gelirleri ilgili banka veya bankalara yatırmak
  • (7) Tüzük ve Yönetmeliklerde kendisine verilen başka görevleri yerine getirmek ve yetkilerini kullanmak
Genel Sekreterin Ve Mali İşler Sorumlusunun Mali Sorumlulukları

49.

 1. Genel Sekreterin Ve Mali İşler Sorumlusunun Mali Sorumlulukları;
  • (1) Mali İşler Sorumlusu asgari ücret kadar paradan fazlasını yanında bulunduramaz. Fazlalığı Yönetim Kurulunun saptadığı bankaya yatırmak zorundadır.
  • (2) Mali İşler Sorumlusu veznedeki tüm anomalilerden ve yönetim Kurulunun genel ve özel kararı olmadan yapılan ödemelerden doğrudan doğruya sorumludur.
  • (3) Ödeme emirlerini mali işler sorumlusu ile birlikte imzalayan Başkan ve Genel Sekreter ise yetki aşılarak emredilmesi gereken ödemelerden sorumludur.
Yönetim Kurulunun Diğer Üyeleri ve Faal Üyelerinin Görevlendirilmeleri Ve Sorumlulukları

50.

  • (1) Başkan, Asbaşkan, Genel Sekreter ve Mali İşler Sorumlusunu belirledikten sonra Yönetim Kurulu Üyelerinin vasıflarına göre Dış İlişkiler Sorumlusu, Sosyal İşler Sorumlusu, Basın ve Halkla İlişkiler sorumlusu üyelerini belirler ve geriye kalan üyeler faal üye olarak görevlerine göre adlandırılırlar. (Milli Takımlar Sorumlusu, Eğitim İşleri Sorumlusu gibi)
  • (2) Bu üyeler yönetmelik ve talimatnamelerle kendilerine verilen görev yanında Başkanın vereceği hentbolla ilgili diğer görevleri de yerine getirirler.
  • (3) Bu üyeler Yönetim Kurulu tarafından oluşturulacak yan kurullar sorumluluklarına veya boşalan üyelerin yerlerine Başkan tarafından tayin edilerek vekalet ederler.
Yönetim Kurulunun Maçlarla İlgili Karar Verme Yetkisi

51.

  • (1) Yönetim Kurulu, fikstürde belirtilen maç tarihlerini, yerini ve saatini gerekli gördüğü taktirde değiştirebilir.
  • (2) Kulüplerin müsabakanın başlama saatinden 72 saat önce yapmış oldukları müsabaka erteleme dilekçelerini değerlendirir ve karara bağlar
  • (3)
   • (A) Yönetim Kurulu, Müsabaka öncesi müsabaka içinde ve/veya müsabaka sonrasında salon içinde meydana gelen olaylar hakkında ve meydana gelen olaylardan dolayı müsabakalar yarıda kaldığı takdirde müsabakanın akıbeti hakkında karar verme yetkisine haizdir.
   • (B) Yönetim Kurulu, maçlarda ortaya çıkan Uluslararası Hentbol oyun kurallarına aykırı hareketlere ilişkin ilgili kulüplerin yapacakları itirazları itirazın yapıldığı tarihten itibaren 3 gün içerisinde karara bağlar.

İtirazla ilgili karar 3 gün içinde verilmediği takdirde itiraz kabul edilmiş addolunur.

Yönetim Kurulunun Vereceği Cezalar

52.

Yönetim Kurulu, Kulüplere, Kulüp yöneticilerine, Hentbolculara,hakemler ile antrenörlere, masör ve/veya ilkyardım görevlileri ile sahalarda görev yapan diğer görevlilere aşağıdaki cezaları ilgili yönetmelik ve talimatlarda belirtildiği şekilde verebilir.

  • (A) Uyarma
  • (B) Kınama
  • (C) Para Cezası
  • (D) Geçici Hak Mahrumiyeti Cezası
  • (E) Saha Kapatma Cezası
  • (F) Müsabakalardan 3 maça kadar men cezası
Yönetim Kurulunun yargılama usulü

53.

  • (1) Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanacak veya dinlenecek olan hususlar olayın meydana geldiği tarihten başlayarak en geç bir hafta içerisinde neticeye bağlanmalıdır.
  • (2) Yönetim Kurulu karara bağlayacağı hususlarda çoğunlukla toplanır ve kararı, hazır bulunan üye sayısının salt çoğunluğu ile karara bağlar.
  • (3) Yönetim Kurulu’nun Tüzük Yönetmelik ve Talimatlar gereği itham edilene müdafaa vermesi gereken durumlar ve bu durumlarda takip edilecek usuller ilgili Yönetmelik ve Talimatlarda belirtilmiştir.
  • (4) Yönetim Kurulunun almış olduğu kararlar kesin olmayıp karardan methaldar olan kulüp, dernek veya kişilerin itiraz ve istinaf hakları vardır.
Yönetim Kurulu kararlarına ve Maçlara İtirazlar

54.

  • (1) Maç öncesi maç içinde ve maç sonrası salon dahilinde meydana gelen olaylar ile kaide ve kural hatalarını ve Uluslararası oyun kurallarına aykırı hareket edildiği olaylar ile ilgili itirazları müsabakanın yapıldığı saati izleyen 24 saat içerisinde Federasyon sekretaryasına yapılır.
  • (2) İtiraz başvuruları yapılırken Federasyona itiraz eden tarafça asgari ücretin %5’i Türk Lirası yatırılır.
  • (3) Yapılacak itirazlar ilgili kulübün başlıklı kağıdı üzerinde yapılacak ve kulüp mührü ile mühürlenecek ve ilgili kulübün Başkan veya Genel Sekreterinin imzasını taşıyacak.
  • (4) Maç tarih ve saatlerinin değiştirilmesi için yapılacak itirazlar maçın başlama saatinden 72 saat önce yapılacaktır

.

Denetleme Kurulu

Denetleme Kurulu

55.

Denetleme Kurulu Federasyonun faaliyetlerini ve mali durumunu denetlemeye yetkilidir. Denetleme Kurulu dilediği zaman Federasyonun mali durumunu denetleyebilir.İnceleme sonrasında gerekli gördüğü itirazları Yönetim Kuruluna yapar ve bu bilgileri bir deftere kaydeder. Denetleme Kurulu Hentbol Federasyonu’nun zarar göreceğini düşündüğü bir Yönetim Kurulu faaliyeti sonrası ve/veya mali durum incelemesi sonrasında Genel Kurul toplantısına karar verebilir. Denetleme Kurulu defteri bu kurul tarafından muhafaza edilir.

Denetleme Kurulunun Oluşumu

56.

Denetleme Kurulu 3 üyeden oluşur. Bu üyeler Genel Kurul Kurulunun tarafından seçilir.Seçilecek üyeleri Başkan ve/veya Genel Kurul üyeleri önerebilir. Denetleme Kurulu üyeleri kulüp temsilcisi de olabilirler.Genel Kurul tarafından onaylanan Denetleme Kurul üyeleri kendi aralarında bir Başkan belirlerler. Görev yapamayacak duruma gelen ve/veya görevini yerine getirmeyen bir üyenin yerine Federasyon Başkanı yeni bir üye atayabilir.Denetleme Kurulunun görev süresi içerisinde değişecek üye sayısı 2 den fazla olursa bir sonraki Genel Kurul üyeleri yeni Denetleme Kurulu üyelerini belirler.

Ceza Kurulu

Ceza Kurulunun Oluşumu

57.

  • (1) Ceza Kurulu,Federasyona üye dernek ve kulüplerin yetkili organları ile Federasyonun diğer yetkili organlarında görevli olmayan Federasyon Başkanının önerisi ile olağan veya olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Genel Kurul üyeleri tarafından onaylanan 5 üyeden oluşur.Beş üyeden en az bir tanesi hukukçu olmalıdır.
  • (2) Ceza Kurulu üyelerinden en fazla 3 kişiye kadar boşalma olabilir, böyle olması halinde Federasyon Başkanı yeni üyelerini atar ve bunu bir genelge ile kulüplere bildirir. Bildirim tarihinden itibaren 10 gün içinde Federasyona dahil olan kulüplerin yarıdan bir fazlasının itirazı olmaması halinde atamalar kesinleşir.İtiraz halinde Başkan yeni üyelerini seçer ve Genel Kurulun onayına sunar.
  • (3) Ceza Kurulunun seçilmesinden sonra en geç 10 gün içerisinde Ceza Kurulu toplanır ve bir Başkan seçer.Ceza Kurulunun sekreterliğini Federasyon Genel Sekreteri yapar.
  • (4)
Denetleme Kurulunun Yetki ve Görevleri

58.

  • (1) Ceza Kurulu bağımsız bir organ olarak çalışır ve K.K.T.C.Hentbol Federasyonu Tüzük, Yönetmelik ve Talimatnameler uyarınca konuları karara bağlar.
  • (2) Ceza Kurulu kendisine Yönetim Kurulu tarafından aktarılan konuları görüşür ve karara bağlar.
  • (3) Ceza Kurulu kendisine üye dernek ve kulüpler tarafından aktarılan konuları ve/veya itirazları görüşür ve karara bağlar.
  • (4) Ceza Kurulu kendisine aktarılan konuları bir hafta içerisinde karara bağlar.
  • (5) Ceza Kurulu Hentbol ile ilgili her türlü etkinlikte doğabilecek cezai durumları ve itirazları görüşme ve karara bağlama yetkisine sahiptir.
  • (6) Ceza Kurulu kararlarını istinaf merci Spor Dairesi Genel Ceza Kuruludur.Ceza Kurulunun çalışma,usul ve esasları Ceza Yönetmeliği ve ilgili Talimatlarla düzenlenir.
Ceza Kurulunca Verilecek Cezalar

59.

 1. Ceza Kurulu üye kulüp ve derneklere,bunların üyelerine,lisanslı sporcularına,masör ve ilk yardım görevlisi ve diğer görevlilere, Federasyonun yetkili organlarında görev yapan üyelerine, Tüzük, Ceza Yönetmeliği ve Talimatların doğrultusunda aşağıdaki cezaları verebilir;
  • (1) Sözlü Uyarı
  • (2) Yazılı İhtar
  • (3) Para Cezası
  • (4) Saha kapatma cezası
  • (5) Puan eksiltme cezası
  • (6) Karşılaşmalara katılmaktan sürekli ve geçici engelleme cezası
  • (7) Geçici veya sürekli hak mahrumiyeti cezası
  • (8) Küme düşürme cezası
  • (9) Federasyondan ihraç
  • (10) Zarar ve ziyanların ödenmesini emretmek
Ceza Kurulunun Yargılama Usulü

60.

  • (1) Ceza Kurulunun toplantı yeter sayısı üçtür. Kararlar hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğu ile atanır. Oyların eşitliği halinde Kurul Başkanının katıldığı taraf üstünlük sağlar.
  • (2) Ceza Kurulu, kendisine çıkartılan konuları bir hafta içerisinde görüşüp karara bağlamalıdır.
  • (3) Ceza Kurulu, gerekli gördüğü hallerde tarafların gösterdikleri tanıklar dışında mesele ile ilgili uygun gördükleri tanıkları çağırıp dinleyebilir.
  • (4) Ceza Kurulu tanık olarak çağırılan kişilerin masraflarını ilgili taraflara veya bunlardan yalnızca biri tarafından karşılanmasına karar verebilir.
  • (5) Ceza Kurulunun Tüzük Yönetmelik ve Talimatlar doğrultusunda itham edilene kendisini müdafaa etme hakkı vermesi ve takip edilecek durumlar Ceza Yönetmeliği ve talimatların emrettiği şekilde yapılır.
  • (6) Ceza Kurulunun vermiş olduğu kararlara karşı ilgili taraflar kararın kendilerine tebliğ edilen tarihten başlayarak üç (3) gün içerisinde Spor Dairesi Genel Ceza Kuruluna itiraz ve istinaf hakları mevcuttur.
Ceza Kurulu Kararlarına İstinaf

61.

Ceza Kurulu kararlarına karşı, ilgili taraf veya taraflar kararın tebliğ tarihinden başlayarak üç (3) gün içinde Spor Dairesine bağlı Genel Ceza Kuruluna başvurabilir. Böyle bir başvuru kendiliğinden uygulamayı, durduramaz. Kararın uygulanmasının durdurulması,Genel Ceza Kurulunun kesin kararını vermeden bu yönde bir karar üretmesine bağlıdır.

Suç ve Cezalara Hükümler

62.

  • (1) Suç işlenmesini teşvik edenler hakkında, aynı suçu işleyenler hakkında öngörülen cezalar verilir.
  • (2) Suçun tahrik halinde işlendiği durumlarda saptanan ceza yarısına kadar indirilir. Sürekli hak mahrumiyeti ve sürekli müsabakalardan men cezası (3) üç yıl olur.
  • (3) Birkaç ceza ile cezalandırılan bir kişi hakkında bir ceza uygulanmadan diğer bir cezanın uygulanmasına başlamaz.
  • (4) Bir ceza kararının yerine getirilmesinden sonra aynı suçun tekrar istenmesi halinde tayin edilecek ceza yarısına kadar artırılır. İhtar cezası tekerrüre esas olmaz.
Hükmen Yenik Sayılma Halleri

63.

Tüzük Ceza yönetmeliği, müsabaka yönetmeliği başta olmak üzere Yönetmelik ve talimatlarda belirtilen hükmen yenik sayılma hallerini, yerine getiren takımlar o müsabakada hükmen yenik sayılırlar.

MERKEZ HAKEM KURULU

Merkez Hakem Kurulunun Oluşumu

64.

  • (1) Merkez Hakem Kurulu 4 üyeden oluşur. Üye veya bağlı Kulüp ve Derneklerin yetkili Kurulları ile Federasyonun diğer yetkili organlarında görevli olmayan Hentbol işleriyle uğraşmış olanlardan belirlenen bu dört üye Hentbol Federasyonu Başkanı tarafından önerilerek Genel Kurul üyeleri tarafından onaylanılarak seçilirler.
  • (2) Merkez Hakem Kurulu, Hentbol Federasyonuna bağlı hakemlerin en yüksek karar organıdır.
  • (3) Federasyona bağlı hakemler ancak Merkez Hakem Kurulunun bilgisi dahilinde bulunan ve Yönetim Kurulunun onayladığı müsabakalarda görev alırlar.
  • (4) Merkez Hakem Kurulu ve hakemlerin, gözlemcilerin çalışma usul ve esasları Hakem ve Gözlemci Yönetmeliği, diğer yönetmeliklerin ilgili maddeleri ve talimatlarla belirlenmiştir
  • (5) Merkez Hakem Kurulunun Başkan tarafından atanmış bir M.H.K.Başkanı yoksa veya boşalmışsa Genel Sekreter kurulun doğal Başkanı’dır.

YAN KURULLAR

Yan Kurullar

65.

KKTC Hentbol Federasyonu Başkanı, Yönetim Kurulunun onayını almak şartı ile, Yan Kurullar kurabilir.

Yan Kurulların üye sayısı, Kurulun göreceği hizmetin aksamadan yürütülmesi amacı göz önünde bulundurularak belirlenir.

Yan Kurulların Başkan tarafından atanmış kurul başkanları yoksa veya boşalmışsa Genel Sekreter bu kurullara doğal başkanlık yapar.

Yan Kurulların Görev ve Çalışmaları

66.

Yan Kurullar, kendi çalışma ve ihtisas alanlarına giren konularda gerek federasyonca verilen, gerek çalışma esaslarında belirtilen görevler hakkındaki görüş, öneri ve raporlarını Hentbol Federasyonu,Yönetim Kuruluna verirler. Bu kurulların görüş, öneri ve raporları istişari nitelikte olup, mahiyetine göre Federasyon Yönetim Kurulunca onaylanmadıkça uygulanmaz.

FEDERASYONA BAĞLI BİRİMLER

Federasyona Bağlı Birimler

67.

 1. Federasyona bağlı birimler şunlardır;
  • (1) Kulüpler
  • (2) Hentbolcular
  • (3) Hakemler
  • (4) Antrenörler
Kulüplerin Tescil, İsim ve Renkleri

68.

  • (1) Dernek, Kulüp ve Spor teşekküllerinin Federasyon organizasyonlarına katılabilmeleri için Federasyonun Tüzük, Yönetmelikler ve Talimatlarına göre tescil edilmeleri şarttır.
  • (2) Spor Kulüplerinin Hentbol Federasyonunca tescillerinin yapılabilme esasları Federasyona Bağlı Birimler Yönetmeliğinde ve ilgili Talimatlarda belirlenmiştir.
Hentbolcuların Kulüpleri ve Tescilleri

69.

  • (1) Hentbolcular Federasyona tescilli kulüplerden yalnız lisansiye olduğu kulüpte oynayabilir veya müsabakalara katılabilirler.
  • (2) Hentbolcular Tüzük doğrultusunda hazırlanan ilgili Yönetmelik ve Talimatlara göre kulüp değiştirebilirler.
  • (3) Hentbolcuların tescilleri ve transferleri tüzük doğrultusunda hazırlanan ilgili yönetmelik ve/veya talimatlara uygun olarak yapılır ve/veya düzenlenir.
  • (4)
  • (5)
  • (6)
Yabancı Uyruklu Hentbolcular

70.

 1. (A) Her kulüp ve dernek büyükler kategorisinde 3 yabancı uyruklu sporcuya lisans çıkarabilir . Ancak bu sporculardan yalnızca 2 tanesi müsabaka listesine yazılır.
  • (1) KKTC vatandaşı olmayan ancak özel statü kapsamında olan çocuklar; yabancı uyruklu sporcular kapsamında sayılmayacaklar.
   • (a) KKTC’de zorunlu resmi görev yapan (asker, bürokrat, öğretmen, elçilik mensubu vs) ailelerin çocukları,
   • (b) Yurt dışından gelmiş ve KKTC’de en az 5 yıl süreyle ikamet ve çalışma izni almış ailelerin çocukları,
   • (c) Küçük yaşta KKTC’ye gelmiş ve ilkokulu KKTC’de okuyup tamamladığını belgeleyen çocuklar,
   • (d) KKTC’ye yerleşmiş ancak vatandaş olamayan ailelerin KKTC’de doğmuş çocukları,
  • (2) Özel statü kapsamında değerlendirilecek olan sporcular bağlı bulundukları kulüplerinde ve/veya derneklerinde farklı bir statüyle değerlendirilir.
  • (3) Gençler, yıldızlar, küçükler ve miniklerin her kategorisinde 3 Oyuncuyu oynatma hakkına sahiptir. Bu oyuncuların üçü de sahada yer alır.
Hakemlerin Kaydı, Sınıflandırılması Ve Ödenekleri

71.

  • (1) Hentbol Federasyonu tarafından düzenlenen veya üye kulüpler tarafından Federasyonun izni ile düzenlenen karşılaşmaları Hentbol Federasyonu Hakemler Kütüğünde kayıtlı hakemler yönetirler.
  • (2) Hentbol Federasyonu Hakemler Kütüğünde kayıtlı olmayan Yabancı uyruklu hakemler ve kayıtlı olan Merkez Hakem Kurulunun önerisi ve Yönetim Kurulunun izni ile karşılaşma yönetebilir.
  • (3) Hakemlerin kaydı, sınıflandırılması ve ödenekleri Tüzük ,doğrultusunda hazırlanan ilgili Yönetmelik ve/veya talimatlara uygun olarak yapılır ve/veya düzenlenir.
Antrenörlerin Tescil ve Sınıflandırılması

72.

  • (1) Federasyona kulüp veya derneklerde antrenörlük yaparak,kişilerin Federasyonun açmış olduğu antrenörlük kursunu veya TC Hentbol Federasyonunun açmış olduğu kursları başarı ile bitirmiş olmaları gerekir. Üçüncü ülkelerden alınmış olan antrenörlük belgelerinin Federasyon tarafından tescil edilmesi koşuldur.
  • (2) Kulüp ve Derneklerde görev yapan antrenörler Federasyondan alacakları antrenörlük kartlarını her yıl Federasyondan vize ettirmek zorundadırlar. Federasyonun vermiş olduğu antrenörlük kartını taşımayan kişiler müsabakalarda görev alamazlar.
  • (3) Antrenörlerin tescil, sınıflandırılmaları ve görev yapmaları Tüzük doğrultusunda hazırlanan ilgili Yönetmelik ve/veya talimatlara uygun olarak yapılır ve/veya düzenlenir.
Transferler

73.

  • (1) Transfer Dönemi
  • (2) Ara Transfer Dönemi
  • (3) Geçici (Kiralık) Transfer Dönemi
  • (4) Transfer formaliteleri Tüzük doğrultusunda hazırlanan yönetmelik ve/veya talimatlara uygun olarak yapılır ve düzenlenir.
Sporcu Transfer (Aktarma) Süresi

74.

  • (1) Transfer Dönemi : 1-15 Eylül tarihleri arasında (her iki tarih (Aktarma) Süresi dahil) mesai saati bitimine kadar yapılır.
  • (2) Ara transfer sezonu ve Kiralık(Geçici) transfer sezonu ilgili yönetmelikteki süreler içerisinde Federasyon tarafından yayınlanacak talimatta belirtilen 5 gün içerisinde yapılır.
Bonservis

75.

Kulüp ve Dernekler bonservis verecekleri sporcuların hangi derneğe geçeceklerini belirtmek zorundadırlar.

Ligden Çekilen Kulüplerin Sporcuları

76.

Ligden çekilme tarihi lig müsabakalarının başlamasından önce gerçekleşmesi halinde ilgili kulübün sporcuları serbest kalır ve diledikleri kulübe lisans çıkarma hakkına sahip olurlar. Liglerin başlama tarihinden sonra gerçekleşen çekilmelerde ilgili sporcular ara transfer sezonu veya normal transfer sezonunda serbest transfer yapma hakkına sahip olurlar.

MALİ HÜKÜMLER

Federasyonun Gelirleri

77.

Yan Kurulların Başkan tarafından atanmış kurul başkanları yoksa veya boşalmışsa Genel Sekreter bu kurullara doğal başkanlık yapar.

 1. KKTC Hentbol Federasyonunun gelirleri şunlardır;
  • (1) KKTC Hentbol Federasyonuna üye kulüpler ve dernekler her yıl kümelerine göre yıllık ödenen aidat bedeli
   • a. 1. Küme Kulüpleri Asgari Ücretin % 10’u kadar TL.
   • b. II. Küme Kulüpleri Asgari Ücretin % 5’i kadar TL.
   • c. Bayanlar Küme kulüpleri Asgari ücretin % 10’u kadar TL.

   Üye Kulüp ve dernekler, antrenörler ve hakemler tarafından ödenen harçlar.

  • (2)
   • a.Her lisans vizesi için Federasyon sekretaryasına peşin olarak asgari ücretin %2’si kadar TL.
   • b.Çıkartılacak yeni her lisans için Federasyon sekretaryasına peşin olarak asgari ücretin %2’si kadar TL.
   • c.Transfer edilen her Hentbolcu için Federasyon sekretaryasına peşin olarak asgari ücretin % 20’si kadar TL.
   • d. Geçici Transfer edilen her hentbolcu için Federasyon sekretaryasına peşin olarak asgari ücretin %4’ü kadar TL
   • e. Yenilenecek her lisans için Federasyon Sekretaryasına peşin olarak asgari ücretin %4’ü kadar TL.
   • f.Hakem kokartları için Federasyon sekretaryasına peşin olarak asgari ücretin % 2’si kadar TL.
   • g.Antrenör ve hakem kurs ücreti olarak asgari ücretin % 2’si kadar TL.
   • h.Antrenör ve hakem kartları ve/veya vizeleri için Federasyon sekretaryasına peşin olarak asgari ücretin % 2’si kadar TL.
  • (3) Düzenlenen turnuvalar, piyangolar ve balolardan sağlanan gelirler.
  • (4) Yapılacak yardım ve bağışlar
  • (5) Taşınır ve taşınmaz mallardan elde edilecek gelirler
  • (6) Devlet tarafından yapılacak bütçe katkısı
  • (7) Sponsorluk gelirleri
  • (8) Ceza harçları
  • (9) Yayın gelirleri
  • (10) Diğer gelirler
Federasyonun Giderleri

78.

Federasyon ilgili yasalar ve tüzüğün kendisine verdiği görevleri yerine getirebilmek için mevzuat çerçevesinde gerekli bütün harcamaları yapar.

Tasarruf Yetkisi

79.

Hentbol Federasyonu ihtiyacı olan ve amacına uygun her türlü menkul ve gayrı menkul malları Genel Kurul kararları dahilinde almaya, satmaya, kiralamaya, kiraya vermeye, işletmeye ortaklık kurmaya, gayrimenkulleri üzerinde ipotek ve her türlü hak ve mükellefiyetler tesis etmeye ve bağış kulübüne yetkilidirler.

DİĞER HÜKÜMLER

Müsabakalar

80.

Hentbol Müsabakaları Uluslararası Hentbol Federasyonu (İHF) oyun kurallarına uygun olarak yapılır. Müsabakalar usul ve esasları hazırlanacak bir yönetmelik ve/veya talimatlar düzenlenir.

Sicil ve Lisans

81.

Sicil ve lisans verilmesi ve transfer işlemleri ile ilgili usul ve esaslar hazırlanacak bir yönetmelik ve/veya talimatlara göre düzenlenir.

Liglerin Başlama Tarihi

82.

KKTC Hentbol liglerinin başlama tarihi , KKTC Hentbol Federasyonu Yönetim kurulunun belirleyeceği bir tarihte başlayacaktır.

Milli Takıma Çağırılan Sporcular

83.

Milli Takımlara davet edilen sporcular bu görevi yerine getirmek zorundadır. Geçerli bir mazeret ve izinsiz bu davete katılmayan sporcular hakkında ilgili yönetmelik ve/veya talimatlar doğrultusunda ceza-i işlem uygulanır.

Hentbol Okulları

84.

KKTC’de açılacak olan her türlü Hentbol Okulu Federasyonun izin ve denetimine tabidir. Federasyon uygunluğunu onaylamadığı okulların açılmasına izin vermez. Açma koşulları hazırlanacak genelge ile belirtilir.

Basın ve Yayın

85.

Basın ve yayına verilecek resmi açıklama ve bilgiler Federasyon Başkanı ve/veya Genel Sekreteri ve/veya Başkanın yetkili kılacağı temsilci tarafından verilir.

Yurt Dışı Temas Ödeneği

86.

Federasyonun yurtdışında yapacağı her türlü temas ve ilişkilerde, Yönetim Kurulunun uygun ekonomik durum sağlanması halinde ödenek çıkartmaya yetkisi vardır.

Yolluklar

87.

Yönetim Kurulu tarafından ödenmesi uygun görülen yolluklar Yönetim Kurulu tarafından önceden tespit edilmiş rakamlar üzerinden uygulanır.

Statü ve Talimatlar

88.

Federasyon Usul ve Esasları ile Faaliyetlerine Dair diğer hususlar Yönetim Kurulunun yapacağı yönetmelik ve talimatlarla belirlenir.

Çözüm

89.

Bu tüzükte ve ilgili yönetmeliklerde, talimatlarda belirtilmeyen hususlar hakkında Yönetim Kurulu karar vermeye yetkilidir.

Yan Konular Yürütme Yetkisi

90.

Bu tüzüğü KKTC Hentbol Federasyonu adına Federasyon Yönetim Kurulu yürütür.

Yürürlükten Kaldırma

91.

Bu tüzüğün yürürlüğe girmesiyle KKTC Hentbol Federasyonu İçtüzüğü yürürlükten kalkar, ancak bu tüzük gereğince hazırlanması gerekli olan Yönetmelik ve Talimatlar yürürlüğe girinceye kadar doğacak boşluğu önlemek için mevcut yönetmelikler uygulanmaya devam edecektir

Yürürlüğe Giriş

92.

Bu tüzük resmi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.