Transfer ve Vize Yönetmeliği

  

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hentbol Federasyonu

Tescil,Lisans,Vize ve Transfer Yönetmeliği

 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hentbol Federasyonu Yönetim Kurulu, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hentbol” Federasyonu Çalışma, Usul ve Esaslarına Dair Tüzüğün 7’nci  maddesinin (e) fıkrasının 3’üncü bendinin kendisine verdiği yetkiyi kullanarak aşağıdaki Yönetmeliğini yapar.

I. KISIM

(GENEL KURALLAR)

Kısa İsim

1.  Bu yönetmelik  “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hentbol Federasyonu Tescil,Lisans,Vize ve Transfer Yönetmeliği” olarak   isimlendirilir.

Tefsir

2. Bu yönetmelikte metin başka türlü gerektirmedikçe;

“Bakanlık” Spor işleriyle ilgili Bakanlığı;

“Başkan” Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hentbol Federasyonu Başkanını;

“Ceza Kurulu” Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hentbol Federasyonu Ceza Kurulunu;

“Genel Kurul” Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hentbol Federasyonu Genel Kurulunu;

“Federasyon” Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hentbol Federasyonu;

“Sporcu” Hentbol dalında uğraş veren lisanslı faal bireyi;

“Spor Dairesi” Bakanlığa bağlı spor işleri ile ilgili Daireyi;

“Spor Derneği” Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hentbol Federasyonuna üye spor derneklerini;

“Spor Kulübü” Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hentbol Federasyonuna üye kulüplerini;

“Milli Sporcu” Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini Uluslararası müsabakalarda Milli Takım düzeyinde temsil eden sporcuyu anlatır. “Yönetim Kurulu” KKTC Hentbol Federasyonu Yönetim Kurulunu;

Amaç

3.  Bu Yönetmeliğin amacı; Ülkemizde hentbol çalışmaları yapacak kişiler ile hentbol yarışmalarına katılacaklarla ilgili usul ve esasları belirlemektir.

4. Bu Yönetmelik Hentbol Federasyonuna, Federasyona tescil edilmiş spor kulübü veya spor dernekleri adına kayıtlı veya ferdi olarak Hentbol yarışmalarına katılmak isteyen kişilere tescil, sporcu lisansı, vize ve transfer işlemlerine ilişkin yöntem ve ilkeleri kapsar.

 II. KISIM

(ESAS KURALLAR)

Sicil

5. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hentbol Federasyonuna üye olan Spor Kulübü ve/veya Derneklerinde ilk kez lisans çıkartacak olan sporculara bir sicil numarası verilir. Sporcunun bundan sonra yapacağı tüm işlemlerde bu sicil numarası geçerli olur.

Lisans

6. Federasyona üye olan Spor Kulüp ve/veya Dernekleri, sporcularına, Federasyon tarafından bir lisans düzenlenir. Lisansı olmayan sporcular resmi müsabakalara iştirak edemezler. Ancak Federasyonca düzenlenecek resmi olmayan müsabakalarda iznine tabi olmak şartı ile lisansı olmayan sporcu veya sporcular müsabakalara iştirak edebilirler.
Lisans Evrakları ve İşlemleri

7. Lisans alacak sporcunun aşağıda belirtilen evrakları eksiksiz olarakFederasyona sunması gereklidir. İstenilen evrakların eksik olması durumunda lisans işlemleri kabul edilmez ve başlatılmaz. Lisans düzenlenmesi için istenilen belgeler ve işlemler;

1)Kimlik Kartı ve sureti,

2)2 adet vesikalık fotoğraf,

3)Özel veya Devlet Hastanesinden alınacak sağlık raporu,

4)Federasyondan alınacak lisans müracaat formunun bilgi olarak eksiksiz şekilde doldurulması,

5)Lisans düzenleme ücretinin ödenmesi,

6) 18 yaşından küçükler için veli izin belgesi,

7)İkametli özel statülü hentbolcular için 5 yıllık ikametgâh belgesi veya ebeveynlerinin çalışma izni,veya küçük yaşta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gelmiş ve ilkokulu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde okuyup tamamladığına dair  belge,

8) Taraflar arasında sözleşme yapıldıysa, yapılan sözleşmenin bir süreti,

9)Bir sporcu KKTC Hentbol Federasyonuna bağlı bir tek Kulüp adına lisansiyer sporcu olarak müsabakalara iştirak edebilir,bir sporcuya federasyona bağlı farklı iki Kulüp ve/veya Dernek için Lisans çıkarılmaz,

10)Lisans düzenlemek için Federasyona sunulan bütün belgelerin kontrol edilmesinin ardından lisans alınmasına aykırı bir durum olmaması halinde  ilgili sporcuya en erken iki(2) en geç yedi (7) günde lisans verilir.

 Lisans Verme Yetkisi

8. Sporcular adına lisans düzenleme yetkisi yalnızca Federasyona aittir. Federasyon tarafından düzenlenmeyen lisansların geçerliliği yoktur.
Lisans Vizesi
9.  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hentbol Federasyonu tarafından bir Kulüp ve/veya Dernek adı altında kendisine  lisans verilen  bir sporcunun lisansı düzenlenecek müsabakalara iştirak edebilmesi için Kulübü ve/veya Derneği tarafından ilgili her sezon için vize ettirilmesi zorunludur.
Vize Süresi
10. Kulüpler veya dernekler 1-30 Eylül tarihlerinde (iki tarih dahil) mesai saatlerinde vize işlemlerini yaptırmakla mükelleftirler. Belirtilen bu süreler içerisinde lisansı vize yaptırılmayan sporcular serbest kalır. Fakat Federasyon yönetim kurulu bu tarihi uzatma ve/veya değiştirme yetkisine sahiptir. Yapılacak uzatma veya değişiklik kulüplere yönetmelik ile bildirilir.
Transfer Dönemleri

11. (1) Transfer Dönemi: transfer işlemleri yılın 01-15 Eylül tarihleri arasında (her iki tarih dahil) mesai bitimine kadar yapılır.

(2) Ara Transfer Dönemi: Büyükler liginin başlama tarihinin ikinci haftasından sonra ve/veya federasyon yönetim kurulunun gerekli gördüğü bir tarihten sonraki ilk beş (5) gün içerisinde mesai saatinin bitimine kadar yapılır.

(3) Kiralık (Geçici Transfer):  Kiralık Transferler  bu yönetmeliğin 15’inci,16’ıncı ve 17’inci maddelerine uygun olarak yapılır. Büyükler liginin başlamasından bir hafta önce ve/veya federasyon yönetim kurulunun gerekli gördüğü bir tarihte federasyonun  bildireceği beş günlük süre içerisinde yapılır.

Transfer İşlemleri

12. (1) Federasyondan tedarik edilecek olan Transfer İşlemleri Formunun eksiksiz doldurulması ve transfer olacak sporcu tarafından imzalanması,

(2) İki Adet vesikalık fotoğraf,

       (3) İlgili sezonun transferi için geçerli ilişiksiz belgesinin (bonservis) evraklara eklenmesi halinde sporcunun yeni Kulübü ve/veya Derneğine lisansı en erken iki (2) en geç yedi (7) günde çıkarılır.

Transfer İşlemlerinin Yeri

13. Transfer işlemi yapacak olan sporcu veya sporcular Federasyona şahsen müracaat edip imzalarını Federasyon Yetkilileri önünde atmak zorundadırlar.

Yabancı Uyruklu Sporcular

14. Her kulüp ve dernek büyükler kategorisinde 3 yabancı uyruklu sporcuya lisans çıkarabilir. Ancak bu sporculardan yalnızca 2 tanesi müsabaka listesine yazılır.

(1) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmayan ancak özel statü kapsamında olan çocuklar, yabancı uyruklu sporcular kapsamında sayılmayacaktır;

A) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde zorunlu resmi görev yapan  (asker, bürokrat, öğretmen, elçilik mensubu vs.) ailelerin çocukları,

B) Yurt dışından gelmiş ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde en az   5  yıl süreyle ikamet ve çalışma izni almış ailelerin çocukları,

C) Küçük yaşta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gelmiş ve ilkokulu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde okuyup tamamladığını belgeleyen çocuklar,

Ç) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yerleşmiş ancak vatandaş olamayan ailelerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde doğmuş çocukları,

(2) Özel statü kapsamında değerlendirilecek olan sporcular , bağlı bulundukları kulüplerinde ve/veya derneklerinde farklı bir statüyle değerlendirilir.

(3) Gençler, yıldızlar, küçükler ve miniklerin her kategorisinde üç oyuncuyu oynatma hakkına sahiptir.  Bu oyuncuların üçü de sahada yer alır.

Geçici(Kiralık)  Transfer

15. Kulüpler her sezon Büyükler Ligi öncesi 20 kişilik büyükler takım listelerini 31 Aralık tarihine ne kadar Federasyona bildirmek zorundadır. Bu süre gerekli görüldüğü hallerde federasyon yönetim kurulu tarafından değiştirilebilir.  Yabancı uyruklu sporcular bu sayıya dahil değildir. Söz konusu tarihte 20 kişilik takım listesini vermeyen kulübün sporcusu ve Federasyona bildirilen 20 kişilik takım kadrosunda yer almayan ancak lisanları vize ettirilmiş ilgili kulübün KKTC Vatandaşı ve özel statü kapsamındaki sporcuları serbest kalmamakla birlikte geçici (kiralık) transfer yapma hakkına sahip olurlar.

Geçici(Kiralık)  Transfer İşlemi

16. Geçici (kiralık) Transfer hakkı kazanan sporcu kimlik kartı suret ile bir (1)  adet vesikalık fotoğraf sunmak ve Federasyondan tedarik edeceği formu doldurup, kiraya veren kulüp ile kiralayan kulüp birlikte federasyon yetkilileri önünde imza atılarak ve  Yönetmeliğin 13’üncü maddesini de yerine getirerek transfer işlemini tamamlamış olur. İlgili tarihlerde cezalı olan veya ceza kuruluna sevk edilen sporcular Kiralık Transfer işlemi gerçekleştiremez.

Geçici (kiralık) Transferin süresi

17.  1) Geçici (kiralık) transferin süresi bu yönetmeliğin 11’inci maddesinin 3’üncü  fıkrasındaki gibidir. Bu şekilde bir transfer yapan sporcu ilgili sezonun sona ermesi ile gerçek Kulübüne dönmüş olur, bunun için ayrı bir işlem yaptırılması gerekmez.

2)Kiralık Transfer yapan sporcu aynı sezon içerisinde başka bir Kulübe Transfer yapamaz kendi Kulübüne de sezon sonuna kadar geri dönemez.

Yabancı uyruklu sporcuların lisans Çıkarma ve Transfer İşlemleri

18. Yabancı Uyruklu Sporcuların yeni lisans çıkarma ve transfer olma süreleri 01Ağustos – 31Aralık tarihleri arasında (her iki tarih dahil) mesai saati bitimine kadardır. Ara ve Kiralık Transfer Döneminde transfer olamaz ve/veya lisans çıkartamazlar.

Yabancı uyruklu sporcuların lisans Çıkarma ve Transferİşlemleri içinistenilen evraklar

19. Federasyona bağlı Kulüp ve Dernekler lisans çıkartmak istedikleri yabancı uyruklu sporcuların Federasyonlarından herhangi bir kulüpte Hentbol oynamadıklarını belirten bir belge veya bağlı bulunduğu Kulüpten ilişiksiz belgesini (bonservis) ibraz etmek ve bu Yönetmeliğin 7’nci, 12’nci ve 13’üncü  maddelerinde yerine getirmek kaydı ile yabancı sporcular için verilen lisans çıkartma süresi içerisinde  lisans çıkartabilirler ve transfer olabilirler.

Cezalı Sporcular

20. Federasyon veya Ceza Kurulu tarafından müsabakalardan men cezası alan sporcu veya sporcular cezalı bulundukları süre zarfında Transfer,Ara Transfer ve/veya Kiralık Transfer yapamazlar.

Yurtdışına Transfer

21. a)Yurtdışına Transfer olacak olan sporcular bağlı bulundukları  Kulüpten alacakları ilişiksiz (bonservis) belgesi ve Federasyondan tedarik edecekleri Yurtdışı Transfer Belgesini doğru şekilde  tam olarak doldurdukları takdirde istedikleri zaman transfer yapabilirler.

b)Yurtdışına transfer işlemlerini tam olarak yapıp transfer olan sporcular gittikleri Kulüpten alacakları bir ilişiksiz (bonservis) belgesi ile de istedikleri bir başka Kulübe Transfer yapabilirler.

c)Yurtdışında,transfer işlemlerini tam olarak yapmadan bir Kulüpte Hentbol oynadığı tespit edilen sporcu geri ancak kendi Kulübüne transfer olabilir.

Yaş hadlerinden serbestlik

22. Federasyona bağlı sporcular aşağıda belirtilen yaş hadlerine göre bağlı bulundukları Kulüp ve/veya Derneklerden serbest kalıp istedikleri Kulüp ve/veya Derneğe transfer yapabilirler;

1) Federasyona bağlı sporcuların Kızlarda 23, Erkeklerde 23 yaşına kadar bonservissiz transfer yapmaları mümkün değildir, bu yaşları tamamlamış olmayan sporcuların transferi ancak bonservis ile mümkündür.

2) Kızlarda 23, erkeklerde 23 yaşını tamamlamış olan sporcular diledikleri herhangi bir kulübe transfer yapmakta ve/veya lisans  çıkartmakta serbesttirler. Bu transfer haklarını bu yaş hadlerini tamamlamış oldukları tarihte veya takip eden transfer sezonunda kullanmamaları halinde bundan imtina etmiş sayılmazlar ve bu yaş haddinden sonra diledikleri Kulüp ve/veya Derneğe transfer olabilirler. Ancak bu haklarını kullandıkları transfer sezonundan itibaren bu gibi sporcular iki sezon boyunca yaş haddinden dolayı transfer gerçekleştiremezler.Bu gibi sporcuların iki sezon boyunca transferleri ancak bonservis ile yapılır.

3) Yukarıdaki  transfer haklarını kullanarak transfer olan sporcular, transfer oldukları tarihten itibaren 2 sezon sonra başka bir Kulüp ve/veya Derneğe serbestçe transfer olabilirler.

4) 30 yaşını tamamlamış olan sporcular her transfer sezonunda diledikleri herhangi bir Kulüp ve/veya Derneğe transfer olabilirler.

5) Taraflar arasında sözleşme yapıldıysa yaş hadlerinden serbest kalma hali ortadan kalkar ve sözleşme hükümleri uygulanır.

Serbestlik kazanma halleri 

23. 1) Yaş hadlerinden dolayı serbest transfer yapma hakkına sahip olan sporcular diledikleri Kulüp ve/veya Derneğe transfer olabilirler.

2) Bağlı bulunduğu Kulüp ve/veya Derneğin 2 sezon boyunca hiçbir müsabakasında yer almayan sporcular serbest transfer yapma hakkına sahip olurlar ve diledikleri Kulüp ve/veya Derneğe diledikleri zaman transfer olabilirler. Ancak bu süre Federasyon Ceza Kurulunca ceza almış sporcular için ceza sürelerinin bitiminden sonra başlar.

 3) İlgili Kulübün Ligler başladıktan sonra Liglerden çekilmesi halinde bu Kulüp ve/veya Derneğe bağlı sporcular serbest kalır. Bu tür sporcular transfer ve ara transfer sezonunda transfer yapma hakkına sahip olurlar.

4) Mevcut bir Kulüp ve/veya Derneğin düzenlenecek Liglere katılmayacağını Ligler başlamadan önce Federasyona yazılı olarak bildirmesi halinde, bu Kulüp ve/veya Derneğe bağlı sporcular serbest kalır. Bu tür sporcular istedikleri Kulüp ve/veya Derneğe istedikleri zaman transfer yapabilirler. Transfer ve ara transfer dönemlerini beklemeleri gerekmez.

  5) Sezon içerisinde bu yönetmelikte belirtilen tarihler içerisinde bağlı bulunduğu Kulüp ve/veya Dernekler tarafından  lisansları vize ettirilmeyen sporcular serbest kalır. Bu tür sporcular diledikleri Kulüp ve/veya Derneğe  diledikleri zaman transfer olabilirler.

Antrenör Lisans

24. Federasyon bünyesinde faaliyet gösteren antrenörler Federasyon tarafından verilen antrenör  lisans belgesi almak zorundadır.Bu belgeyi taşımayanlar müsabakalarda görev yapamaz.

Antrenör lisansı vizesi

25. Federasyon tarafından verilen antrenör lisans belgesi her yıl ligler başlamadan önce vize ettirilmesi gerekmektedir.Antrenör lisansı vize ettirilmeyen Antrenörler Liglerde görev yapamaz.

Antrenör Lisansı ve vizesi ücretleri

26. Federasyon tarafından verilen antrenör lisansı ve  vizesinin ücretleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hentbol Federasyonu Çalışma Usul ve  Esaslarına Dair Tüzüğün 77’nci maddesinin 2’inci fıkrasının “h” bendinde belirtilmiştir.

Hakem lisansı

27. Federasyon bünyesinde faaliyet gösteren hakemler Federasyon tarafından verilen Hakem Lisans Belgesi almak zorundadır. Bu belgeyi almayan hakemler müsabakalarda görev alamazlar.

Hakem lisansı vizesi

28.  Federasyon tarafından verilen Hakem Lisans Belgesinin her sezon ligler başlamadan önce vize ettirilmesi gerekmektedir.Hakem Lisansını vize ettirmeyen hakemler müsabakalarda görev yapamazlar.

Hakem lisansı ve vizesi ücretleri  

29. Federasyon tarafından verilen hakem lisansı ve vizesinin ücretleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hentbol Federasyonu Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Tüzüğün 77’inci maddesinin 2’nci fıkrasının (h) bendinde belirtilmiştir.

Plaj Hentbolu Lisansı ve vizesi

30. Federasyon tarafından ilgili sezona dair  düzenlenecek Plaj Hentbolu Yönetmeliği ile Plaj Hentbolu Lisansı ve vizesi ile bunların ücretleri bildirilecek ve bu yönetmelik doğrultusunda uygulamalar yapılacaktır.

Evraklarda sahtekarlık ve/veya tahrifat yapılması

31. Kulüp ve/veya Derneklerin sahte evrak sunmaları ve/veya evraklarda tahrifat yaptıklarının tespit edilmesi halinde başlatılmış olan işlemler 3 ay askıya alınır bu evraklardaki sahtekarlık ve/veya tahrifat düzeltilse dahi 3 ay içinde işlem yapılmaz ve konu Ceza Kuruluna havale edilir.

Yer almayan konular

32. Bu yönetmelikte yer almayan konularla ilgili Yönetim Kurulunun vereceği kararlara  göre işlem yapılacaktır.

Yürürlükten Kaldırma

33. Bu Yönetmeliğin  yürürlüğe girmesiyle daha  önce yayımlanan  Tescil ve Transfer Yönetmelik yürürlükten kalkar.

Yürürlüğe Giriş    

34.  Bu Yönetmelik  resmi gazetede ve KKTC Hentbol Federasyonu Resmi internet sitesi olan ‘northcyprushandball.com’ adresinden yayımlandığı tarihten itibaren  yürürlüğe girer.

Değişiklik Yapma Yetkisi

35. Bu Yönetmelik uygulanmasında doğacak sorunların tespiti halinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hentbol Federasyonu Yönetim Kurulu değişiklik yapma hakkına sahiptir.Yapılan değişiklik yayım tarihinden 10 gün sonra yürürlüğe girer.