Eğitim Kurulu

FORMLAR:

Antrenör Kayıt Formu (Dilekce) indirmek için tıklayın

EĞİTİM KURULU AMACI :

Eğitim kurulunun amacı Hentbol’da  Antrenörlerin  eğitilmeleri, kademelendirilmeleri, belgelendirilmeleri ve görev alanları ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Antrenör Sınıflandırılmaları :

Antrenörler aşağıdaki şekilde sınıflandırılır;

a) 1. Kademe Antrenör (Yardımcı Antrenör),
b) 2. Kademe Antrenör (Antrenör),
c) 3. Kademe Antrenör (Kıdemli Antrenör),
d) 4. Kademe Antrenör (Baş Antrenör),
e) 5. Kademe Antrenör (Teknik Direktör),
f) Avrupa Hentbol Federasyonu Onaylı Master Coach (Pro Lisans),
g) I. Kademe Kaleci Antrenörü,
h) II. Kademe Kaleci Antrenörü,
ı) Hentbol Performans Antrenörü,
i) İşitme Engelliler Hentbol Antrenörü,
j) Tekerlekli Sandalye Hentbol Antrenörü,
k) Plaj Hentbolu Antrenörü,
m) Hentbol Maç ve Performans Analizi Uzmanı,

 

Gelişim Semineri :

Her yıl her kademedeki Antrenör eğitim kurslarına ilaveten Eğitim Kurulu tarafından Antrenör gelişim seminerleri düzenlenebilir. Federasyon, her yıl en az iki kez ulusal veya uluslararası düzeyde bir Antrenör gelişim semineri düzenler. Açılan gelişim seminerlerinden en az bir tanesine katılımları zorunludur , mazeretsiz olarak bu seminerlerden  en az bir tanesine katılmadıkları takdirde o sezon için Antrenör olarak görev alamazlar.

 

Belge Verilmesi :

Her kademede açılan Antrenör eğitim kurslarını başarı ile bitirenlere belgenin ön yüzünde Federasyon Başkanı ve Eğitim Kurulu Başkanının imzasını taşıyan Antrenörlük belgesi düzenlenir. Antrenör belgeleri, Federasyon tarafından kayıt altına alınır.

Bütün kategorilerdeki antrenörler, müsabakalara çıkabilmek için lisans almak ve belirli sürelerde vize ettirmek zorundadırlar.Lisanslarını vize ettirmeyen antrenörler müsabakalara çıkamazlar.

K.K.T.C. Hentbol Federasyonu Antrenörler için gerekli belgeler :

1- Dilekce formunun doldurulması.

2-  İki adet vesikalık Fotoğraf,

3- En son mezun olunan okul diploması veya diplomanın tasdikli sureti (tasdik edenin ünvanı, adı ve soyadı, imza ve resmi mührü bulunacaktır.)

4- TRANSKRİPT (SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ / BESYO MEZUNARI İÇİN )          Tasdikli sureti veya aslı , seçmeli veya uzmanlık spor branşı transkript ‘de belirtilmiş olacak , Belirtilmiş olmaması halinde mezun olunan üniversitenin bölüm başkanlığından seçmeli veya uzmanlık spor branşını belirten (deo kodu açıkca belirtilmiş olacak) yazının aslı.

5-  Karakter Belgesi , sabıka kayıt belgesi (temiz kağıdı POLİS ),

6-  Kimlik Fotokopisi,

7- Kayıt için Federasyon sekreterliğine yatırılan eğitim ücreti,

(Federasyon tarafından belirlenen ücret   AKFİNANS BANK LTD.  ‘de bulunan K.K.T.C. HENTBOL FEDERASYONU’na  ait  13-118-207 hesap numarasına yatırılıp dekontu ibraz edilmelidir.)

8- Spor dairesi müdürlüğünden sporda cezalı olmadığına dair yazı,

9- Sağlık Raporu.

K.K.T.C. Hentbol Federasyonu Antrenör Olmak İçin Aranan Şartlar :

1 – En az Lise ve dengi bir okuldan mezun olmak .

2- 18 yaşını doldurmuş olmak

3-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malül bulunmamak, engelli spor branşlarında ise yalnızca görme ve zihinsel engelli olmamak,

4-Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak,

5- Federasyon disiplin yönergesi ve /veya Spor dairesi tarafından son 3 yıl içerisinde 6 aydan daha fazla disiplin suçundan dolayı ceza almama,

6- Kursa başvuru fazlalığı durumunda hentbolda milli sporcu olmak,BESYO mezunu olmaj, yabancı dil bilmek gibi etkenler tercih sebebi olacaktır.

K.K.T.C. Hentbol Federasyonu denklik işlemleri için gerekli belgeler :

 1 – ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksek okulu Mezunları denklik işlemleri:

Üniversitelerin Beden Eğitimi veya Spor Eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarından mezun olanlardan istenen belgeler;

A- Dilekçe belgesi

B- 2 Adet Vesikalık Fotoğraf

C-  Diploma veya geçici mezuniyet belgesi (Noter, Üniversiteler tarafından tasdiklenmiş sureti – tasdik edenin ünvanı, adı ve soyadı, imza ve resmi mührü bulunacaktır.)

D- Transkript (Tasdikli sureti veya aslı, seçmeli veya uzmanlık spor branşı transkriptte belirtilmiş olacak ayrıca üniversitelerden alınmış olan yazılar dikkate alınmayacaktır.)

E-  Polis Genel Müdürlüğünden Sabıka Kaydı (ASLI)

F-  Kimlik Kartı Fotokopisi

G-  Sağlık raporu (Belgenin aslı)
<

2 – ) Yurt Dışı Denklik İçin Gerekli  Belgeler :

 

Yurt dışından alınmış olan antrenörlük belgelerinin denklik işlemleri için ilgili Federasyon Başkanlıklarına dilekçe ile müracaat edilip, kişiye ait sporla ilgili verilecek tüm belgeler ilgili Federasyonca tasdiklendikten sonra üst yazı ve aşağıda belirtilen belgelerle birlikte eksiksiz olarak Federasyonumuza başvuru yapılıp denklik işlemleri yapılacaktır.

A-  Yurt dışından alınan antrenör belgesinin noter  tasdikli Türkçe çevirisi

B-  Federasyonca ilgili kişi hakkında denklik kademesi belirtilen Yönetim Kurulu

Kararı (karar sayfasının tasdikli fotokopisi)

C-  Yurt dışından almış olduğu antrenörlük belgesiyle ilgili kurs tarihi, görmüş

olduğu dersler, saatleri ve Türkçe çevrisi (noter tasdikli)

D-  Antrenör denklik bilgi formu (ilgili federasyonca tasdikli)

E-  Mezuniyet Belgesi veya diplomanın tasdikli sureti (tasdik edenin ünvanı, adı

ve soyadı, imza ve resmi mührü bulunacaktır.)

F- Pasaport fotokopisi (Kurs tarihi ile ilgili olarak yurtdışına giriş çıkış tarihleri geçerli olmalı)

G-  İlgili kurumundan sporda ceza almadığına dair yazı (Belgenin aslı)

H-  Sağlık raporu Belgenin aslı)

I-   Sabıka kaydı (Belgenin aslı)

J-  2 Adet resim (Orijinal)

K-  Dilekçe (Açık Adresli)

L-  Kimlik Kartı Fotokopisi

 

 

3) Kayıp Belge:

Daha önce alınmış olan antrenörlük belgesini, spor masörü belgesini ve spor masörü kimlik kartını kaybeden kişilerin belgelerinin tekrar hazırlanması işlemleri için aşağıda belirtilen belgelerin eksiksiz olarak K.K.T.C. Hentbol Federasyonuna gönderilmesi halinde gereken işlemler yapılacaktır.

A-    Gazete kayıp ilanı (Antrenör belgesinin kayıp olduğunu gösteren gazete ilanının bulunduğu tam sayfa)

B-    Dilekçe (Açık Adresli)

C-    Mezuniyet belgesi veya diplomanın tasdikli sureti (tasdik edenin ünvanı, adı ve soyadı, imza ve resmi mührü bulunacaktır.)

D-    İlgili Kurumdan sporda ceza almadığına dair yazı (Belgenin aslı)

E-    Sabıka kaydı belgesi (Belgenin aslı)

F-    Sağlık raporu (Belgenin aslı)

G-    2 Adet resim (Orijinal)

H-    Kimlik Kartı fotokopisi

I-    Kayıp antrenör belgesinin fotokopisi (Varsa)

 

4) Mevcut Belgelere sahip olanlar :

Mevcut belgelere sahip olanlar belirtilen belgelerle birlikte eksiksiz olarak K.K.T.C Hentbol Federasyonuna başvurmaları halinde gereken denklik işlemleri yapılacaktır.

        A-      Almış olduğu antrenörlük belgesi

        B-      Mezuniyet belgesi veya diplomanın tasdikli sureti (tasdik edenin ünvanı, adı ve soyadı, imza ve resmi mührü bulunacaktır.)

        C-      Spor Dairesinden sporda ceza almadığına dair yazı (Belgenin aslı)

        D-      Sabıka kaydı belgesi

        E-      Sağlık raporu Belgenin aslı)

        F-      2 Adet resim (Orijinal)

        G-      Dilekçe (Açık Adresli)

        H-  Kimlik Kartı  fotokopisi