Ceza Yönetmeliği

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hentbol Federasyonu Ceza Yönetmeliği

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hentbol Federasyonu Yönetim Kurulu,67/99 sayılı Beden Eğitimi ve Spor Yassının 39. Maddesi tahtında,Hentbol Federasyonu Çalışma,Usul ve Esaslarına Dair Tüzüğün 7.Maddesinin (e) fıkrasının kendisine verdiği yetkiye dayanarak aşağıdaki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hentbol Federasyonu Ceza yönetmeliğ’nı yapar.

1.Kısım

Ceza Ve Hükümler

Kısa İsim
1.Madde;
Bu yönetmelik, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hentbol Federasyonu “Ceza Yönetmeliği” olarak isimlendirilir
Tefsir    
2.Madde;
Bu yönetmelikte geçen,
Daire Müdürlüğü: Spor Dairesi Müdürlüğünü anlatır,
Federasyon: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hentbol Federasyonunu,
Genel Ceza Kurulu: Spor Dairesi Genel Ceza Kurulu, ifade eder.
Kişi: Sporcu, antrenör, idareci, menajer, masör/doktor, hakem, Federasyonun seçim veya atamayla oluşturulan kurul ve komisyonlarında yer alan görevlileri ile diğer spor elemanlarını,
“Spor Dairesi” Bakanlığa bağlı spor işleri ile ilgili Daireyi;
Müessir : Bir kimseye bedensel zarar veren, bedensel bütünlüğünü ve sağlığını bozan ve/veya buna sebep açan ve cezayı gerektiren eylem.
Sporcu: Federasyonda, tescilli olarak spor yapanları,
Teşekkül: Federasyon tarafından tescil edilmiş hentbol Şubesi bulunan spor kulübünü veya Derneğini,
Yönetici: Hentbol faaliyetlerinde görevli idari ve teknik elemanları, spor yönetimi mensuplarını, kulüpleri temsil eden, kulüpler tarafından görevlendirilen veya kulüplerin herhangi bir kademesi ya da branşında seçim veya atama ile görev üstlenenleri, anlatır.
Amaç
3.Madde;
Bu yönetmelik; spor ahlakı ve disiplinine sahip sağlıklı nesillerin yetişmesi ve hentbol faaliyetlerinde disiplini sağlamak için uluslararası esaslara ve teamüllere uygun olarak disiplin suçu teşkil eden fiiller ile cezalarının belirlenmesi amacı ile düzenlenmiştir.
Kapsam
4.Madde;
Bu yönetmelik; hentbol faaliyetlerinde bulunan kuruluşlar, kulüpler, sporcular, hakemler, antrenörler, yöneticiler, hentbol dalında görevli ve hentbol la ilişkili diğer kişileri kapsar.
Dayanak
5.Madde;
Bu yönetmelik, Hentbol Federasyonu Çalışma Usul ve Esaslarına Dair, federasyon Tüzüğü’nün 88’nci maddesine dayanarak hazırlanmıştır.
Uygulama Alanı
6.Madde;
Bu yönetmelikteki yaptırımlar; kişiler ve onayla kurulup bu yönetmelikte yer alan kuruluşların mensupları hakkında uygulanır. Spor faaliyetlerinden aralıksız üç yıl ayrılmış kişiler hakkında takibata geçilemez
İdari Yükümlülükler
7.Madde;
Federasyonun maaşlı, ücretli memur ve hizmetlileri, fahri görevlileri bu yönetmeliğin yüklediği görevleri eksiksiz ve gecikmesiz olarak yerine getirmekle yükümlüdür

2.Kısım

CEZA KURULUNA AİT HÜKÜMLER

Ceza Vermeye Yetkili Kurullar
8.Madde;
Bu yönetmelikteki cezaları vermeye yetkili kurul; Hentbol Federasyonu Ceza Kuruludur. Federasyon tarafından yönetmelik ya da Yönetim Kurulu kararlarıyla yapılan düzenlemelere aykırı; şiddet, düzensizlik, saha olayları, ırkçı, aşağılayıcı, çirkin tezahürat ve Hentbolun marka değerine zarar verecek davranışları önlemek amacıyla, Federasyon Yönetim Kurulu da uyarma/kınama cezası, saha kapatma, hükmen mağlubiyet ve/veya para cezası,geçici hak mahrumiyeti ve/veya 3 maç men cezası kararı verebilir.
Kararların Yürürlüğe Girmesi
9.Madde;
Ceza Kurulu görevinde bağımsızdır. Görev süresi içinde ceza kurulu üyeleri en fazla üç (3) kişiye kadar boşalma olabilir, böyle olması halinde federasyon başkanı yeni üyeleri atar.
Federasyon Ceza Kurulu
10.Madde;
Ceza Kurulu, üç yıl süre ile görev yapmak üzere, hentbol Federasyonu Tüzüğün’de belirlenmiş olan şartlar doğrultusunda Hentbol Federasyon Başkanı tarafından atanan beş (5) kişinin Genel Kurulda onaylanması ile belirlenir. Olağan üstü Genel Kurul hali saklıdır.
Ceza Kurulunun Görevleri
11.Madde;
Federasyon Ceza Kurulu, yönetmeliklerle belirlenmiş olan hentbol faaliyetinin yürütülmesinde meydana gelen ve suç teşkil eden fiiller hakkında bu yönetmelik hükümleri ile verilmiş olan yetki çerçevesinde görevlidir. Federasyona bağlı/ilişkili teşekkül ve kişilerin, hentbol faaliyetleri ile ilgili olayların tahkikatını yapıp sonuçlandırır.
Ceza Kurulunun Yetkileri
12.Madde;
Federasyon Ceza Kurulu, görev kapsamına giren konularda bu yönetmelik hükümlerine göre bütün cezaları vermeye yetkilidir.

3.Kısım

SUÇ VE CEZA HÜKÜMLERİ

Ceza Türleri
13.Madde;
Bu yönetmeliğe göre verilecek cezalar;
1- İhtar cezası,
2- Yarışmadan men cezası,
3- Hak mahrumiyeti cezası,
4- Yarışmayı seyircisiz oynatma cezası,
5- Saha kapatma cezası,
6- Puan indirme cezası,
7- Küme düşürme cezası,
8- Para cezasıdır.
İhtar Cezası
14.Madde;
İhtar cezası, teşekkül veya kişinin dikkatinin çekilmesidir.
Yarışmadan Men Cezası
15.Madde;
Teşekkülün veya kişinin yarışmalara katılmaktan men edilmesidir. Yarışmadan men cezası ikiye ayrılır.
1- Sürekli yarışmadan men cezası
Teşekküllerin veya kişilerin “bir aydan az ve üç yıldan” çok olmamak üzere yarışmalardan men edilmesidir.
A) Resmî yarışma adedi ile men cezası
Resmî Yarışma Adedi İle Men Cezası; üç ay ve daha az süreli yarışmadan men cezalarının resmî yarışma adedi ile ifade edilmesinden ibarettir.
Federasyon Ceza Kurulu, görevli olduğu konularda teşekküllere ve kişilere bu yönetmeliğin ilgili maddeleri uygulanmak suretiyle verdiği süreli yarışmadan men cezalarını, aşağıdaki esaslara göre yarışma adedi ile resmî yarışmadan men cezası olarak belirleyebilir.
a. Bir aya kadar süreli yarışmadan men cezası ve/veya iki resmî yarışmadan men,
b. İki aya kadar süreli yarışmadan men cezası ve/veya dört resmî yarışmadan men,
c. Üç aya kadar süreli yarışmadan men cezası ve/veya altı resmî yarışmadan men, cezasına çevrilebilir.
B) Temsili millî ve milletlerarası yarışmadan men cezası
Temsili Millî ve Milletlerarası yarışmalardan çıkarılma hâlinde, Milletlerarası kurallar uygulanır. Ayrıca, gerek görülürse çıkarma nedeni olan suçun mahiyetine göre kişi, Federasyon tarafından hazırlanan evraklar ile Federasyon Ceza Kuruluna sevk edilir.
Hak Mahrumiyeti Cezası
16.Madde;
Hakemlik, gözlemcilik, temsilcilik, saha komiserliği yapmaktan, Federasyon veya teşekkül yöneticisi, idarî ve teknik görevli olarak yarışmalarda hazır bulunmaktan, teşekkül mensubu olarak Federasyonla resmî ilişkide bulunmak ve yazmaktan mendir. Hak Mahrumiyeti iki türlüdür;
1- Süreli Hak Mahrumiyeti; 15 günden az, üç yıldan fazla olamaz.
2- Sürekli Hak Mahrumiyeti; Kişilerin birinci fıkrada yazılı faaliyetlerinden sürekli olarak men edilmesidir.
Ceza Sürelerine Ait Esaslar
17.Madde;
Süreli yarışmadan men ve süreli hak mahrumiyeti cezaları uygulanırken; 1 gün 24 saat, 1 ay 30 gün, 1 yıl 365 gün olarak hesaplanır
Yarışmayı Seyircisiz Oynama Cezası
18.Madde;
Seyircilerin tutum ve davranışlarından doğan saha olayları ve müessir fiil nedeniyle (veya genel güvenliğin ve ahlakın zorunlu kıldığı hâllerde) spor kulüplerinin seyircisiz oynatmaya elverişli mutat sahadaki resmî müsabakalarının seyircisiz oynatılmasıdır. Aksi durumlar ceza kurulunun takdirine göre belirlenir.
Saha Kapatma Cezası
19.Madde;
Seyircilerin, kulüp mensuplarının, sporcuların müessir fiil ve olaylara sebebiyet vermeleri nedeni ile müsabaka yeri güvenliğinin ihlalinden sorumlu spor kulüplerinin resmî müsabakalarının mutat sahalarında yapılmasının yasaklanarak başka sahalarda yaptırılmasıdır
20.Madde;
18’inci ve 19’uncu maddelerdeki suçların işlenmesinden ayrı olarak ve genel güvenliğin zorunlu kıldığı hâllerde ilgili federasyonun yarışmayı seyircisiz oynatmak, müsabakayı mutat sahadan başka bir sahada oynatmak hakları mahfuzdur
Puan İndirme Cezası
21.Madde;
Teşekkülün, her yarışma için galibiyet hâlinde verilen puan miktarı kadar puanının düşürülmesidir.
Küme Düşürme Cezası
22.Madde;
Küme düşürme cezası; teşekkülün bir alt kümenin yarışmalarına katılmak zorunda bırakılmasıdır.
Para Cezası
23.Madde;
Yönetmelikte belirtilen azami tutarı geçmeyecek şekilde parasal meblağların ödenmesine karar verilmesidir. Ceza Kurulu, olayın mahiyetine göre vereceği diğer cezalara ilaveten para cezası da verebileceği gibi yalnızca para cezasına da hükmedebilir.

CEZAYI AZALTAN VE ÇOĞALTAN HÜKÜMLER

Teşebbüs
24.Madde;
Eylemin teşebbüs derecesinde kaldığı hâllerde, tayin olunan ceza en fazla yarısına kadar indirilebilir.
Tahrik
25.Madde;
Suçun tahrik sonucu işlendiği anlaşıldığı hâllerde, tayin olunan ceza en fazla üçte birine kadar indirilebilir. Tahrik sonucu işlenen fiillere ait sürekli hak mahrumiyeti cezaları üç yıla çevrilir.
Takdiri Azaltıcı Sebep
26.Madde;
Tahrik sebebi ile azaltmadan ayrı olarak Ceza Kurulu tarafından teşekkül veya kişi lehine cezayı azaltacak takdiri sebepler göz önünde bulundurularak, gerekçe göstererek cezanın yarısına kadarı indirim yapılabilir
Tekerrür
27.Madde;
Bir cezaya karar verildikten sonra aynı suçu işlenmesi halinde ceza yarı oranında artırılır, ancak Ceza aldığı sezon içerisinde aynı konuda cezayı gerektirir eylemde bulunanlar için tayin edilecek ceza, iki katına kadar arttırılabilir.
Cezada İçtima
28. Madde;
Aynı zamanda işlenen ve birden çok cezayı gerektiren eylemler nedeniyle eyleme uyan ceza ve diğer eylemler için beş’de bir artırım uygulanarak hükme bağlanır.
Yabancı Ülkede Sporla İlgili Suç İşlemek
29.Madde;
Bu yönetmeliğe göre yarışmalardan men ve hak mahrumiyeti cezasını gerektiren suçlar yabancı ülkede işlendiği takdirde, tayin edilecek cezalar bir kat arttırılabilir.

CEZAYI AZALTAN VE ÇOĞALTAN HÜKÜMLER

Tahkikat Zaman Aşımı
30.Madde;
Federasyon yönetim kurulunun, ceza kuruluna sevk ettiği günü takip eden ilk günden itibaren 7 (yedi) gün geçmesi halinde tahkikat ortadan kalkar . Ancak ceza kuruluna sevk edilen kişi sayısı 5’den fazla ise ve/veya kişiler savunmaya tahkikatın son günlerinde çağrılmışlar ise tahkikat gerekli görülmesi halinde bir defaya mahsus 7 (yedi) gün daha uzatılabilir.
31.Madde;
Ceza kurulu almış olduğu kararlar, 3 (üç) ay içerisinde tebliğ edilmez ise karar ortadan kalkar

GENÇLİK VE SPOR SUÇLARI

FEDERASYONA KARŞI İŞLENEN SUÇLAR

Kasıtsız Ve Kasıtlı Fiiller
32.Madde;
Kasıtsız fiiller şunlardır;
1- Federasyon ile yetkili makam ve mercilere karşı yapmakla yükümlü olunan bir işlemin kasıtsız olarak yerine getirilmemesi veya eksik veya yanlış yerine getirilmesi,
2- Federasyon ve yetkili merciler tarafından sorulan hususlara, istenilen izahata süresinde cevap verilmemesi veya eksik veya yanlış cevap verilmesi,
3- Federasyon, yetkili makam ve mercilere karşı yerine getirilen görevlerden dolayı müstehzi veya nazik olmayan şekilde hareket edilmesi. Bu fiilleri ilk kez işleyenler ihtar cezası ile cezalandırılırlar. Tekrarı hâlinde 33. madde hükümleri uygulanır.
33.Madde;
Kasıtlı fiiller şunlardır;
1- Federasyon mevzuatına, yetkili makam ve mercilerin emirlerine kasten aykırı harekette bulunulması,
2- Millî takımların prestijine ve millî takım kamp – hazırlık dönemlerinin motivasyon ve ciddiyetine, hentbolun, imajına ve marka değerine zarar verebilecek, yayılmasını, ilgi görmesini ve gelişimini olumsuz etkileyebilecek şekilde gerçeğe aykırı beyanat verilmesi ve açıklama yapılması, davranışlarda bulunulması.
Bu fiilleri gerçekleştirenler, bu hususta ayrı ceza hükmü bulunmadığı takdirde iki aydan iki yıla kadar yarışmalardan men ve/veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti ve/veya 20.000.-TL’ye kadar para cezası ile cezalandırılırlar.
Centilmenliğe Aykırı Hareketler
34.Madde;
Yarışma öncesinde, yarışma sırasında veya sonrasında onur kırıcı, spor ahlakına ve centilmenliğe aykırı harekette bulunan veya kural dışı hareket eden kişiler, bu hususlarda ayrı ceza hükmü bulunmadığı takdirde yirmi günden bir yıla kadar yarışmalardan men ve/veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti ve/veya 10.000.-TL’ye kadar para cezası ile cezalandırılırlar.
Müessir fiilde bulunan kişiler üç (3) aydan iki (2) yıla kadar yarışmalardan men ve/veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti ve/veya 20.000.-TL’ye kadar para cezası ile cezalandırılırlar. Bu fiilleri protokol tribününde gerçekleştirenlerin cezası yarı oranında artırılır.
1- Aşağıda belirtilen hususlar, takım halinde centilmenliğe aykırı hareketlerdir:
A- Müsabaka öncesinde, sırasında veya sonrasında takım mensuplarından en az altısının hakem tarafından sarı kart/kırmızı kart veya sarı-kırmızı kartla cezalandırılması,
B- Müsabaka öncesinde, sırasında veya sonrasında takım mensuplarından en az üçünün hakem tarafından müsabakadan ihraç edilmesi,
C- Müsabaka öncesinde, sırasında veya sonrasında, birden fazla oyuncunun veya görevlinin birlikte hareket ederek bir müsabaka görevlisine hakaret etmesi, kararlarına karşı sportmenliğe aykırı şekilde itiraz ederek karşı çıkması, baskı kurmaya çalışması, tehdit etmesi, söz konusu kişiye karsı güç kullanması.
2- Bu maddenin 1.nci fıkrasının (A) bendinde, (B) bendinde ve (C) bentlerinde belirtilen şekilde takım halinde centilmenliğe aykırı hareket edilmesi durumunda, bu suçları işleyenlere verilecek cezalara ilaveten kulübe; Her sarı kart için 1.000.-TL’ye kadar, Her kırmızı kart için 2.000.-TL’ye kadar para cezası verilebilir.
Hakaret Suçu
35.Madde;
Spor Dairesi veya yöneticileri ile müsabakalarda görevli mensuplarına, Federasyon veya bir mensubuna, Federasyon Kurulları ile Ceza Kurullarının mensuplarına hakaret eden kişi, altı aydan bir yıla kadar yarışmalardan men ve/veya o kadar süre hak mahrumiyeti ve/veya 10.000.-TL’ye kadar para cezası ile cezalandırılır. Bu suçları protokol tribününde veya basın-yayın-internet organları aracılığıyla işleyenlerin cezası bir misli artırılır. Müessir fiil işlendiği takdirde, sürekli hak mahrumiyeti cezası verilir.
Sahte Lisans Kullanımı
36.Madde;
Kendisine ait olmayan, süresi geçmiş, sahte veya gerçeğe aykırı bilgiler içeren lisans ve sair belgeleri kullanarak yarışmaya katılan sporcular, üç aydan üç yıla kadar yarışmalardan men, katılmayı temin veya teşvik edenler ise bir yıldan üç yıla kadar hak mahrumiyeti ve/veya 10.000.-TL’ye kadar para cezası ile cezalandırılır.
Sahtecilik Ve Federasyonu Kandırma Suçu
37.Madde;
Lisans veya herhangi bir belge üzerinde değişiklik veya sahtecilik yapan veya Federasyonu yanıltan veya gerçek olmayan evrak düzenleyen ve bunları bilerek kullanan veya kullandıranlar bir yıldan üç yıla kadar yarışmalardan men ve/veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti ve/veya 20.000.-TL’ye kadar para cezası ile cezalandırılabilir. Federasyon Ceza Kurulu ilgili teşekkülü iki aya kadar yarışmalardan men cezası ile cezalandırılabilir. İlgililer hakkında Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
Ceza Süresini Bitirmemek
38. Madde;
Yarışmadan men cezasına rağmen oynayan, beklemesi gereken cezalı süreyi doldurmadan veya idarî tedbirin tebliğine rağmen bu tedbir kaldırılmadan yarışmaya katılanlar ile bunu temin veya teşvik edenler üç aydan bir yıla kadar yarışmalardan men ve/veya aynı süre ile hak mahrumiyeti ve/veya 10.000.-TL’ye kadar para cezası ile cezalandırılırlar.
Cezalı Hak Mahrumiyeti Süresini Beklememek
39. Hak mahrumiyeti cezası bulunduğu hâlde veya idarî tedbir ile yarışmaya katılmaktan veya yönetmekten men edilmiş olmasına rağmen yarışmaya katılanlar veya hak mahrumiyeti cezasına uymayan yöneticiler, müsabaka yapılan salona girmeme ve/veya üç aydan bir yıla kadar yarışmalardan men ve/veya aynı süre ile hak mahrumiyeti ve/veya 10.000.-TL’ye kadar para cezası ile cezalandırılırlar.
İzinsiz Dış Görev
40.Madde;
Yabancı bir ülkenin millî veya temsili takımında, Federasyonun izni olmadan görev kabul eden veya yarışmaya katılan kişiler, üç aydan altı aya kadar yarışmalardan men veya aynı süre ile hak mahrumiyeti ve/veya 10.000.-TL’ye kadar para cezası ile cezalandırılırlar.
İzinsiz Yarışmak veya Mazeretsiz Yarışmamak
41.Madde;
Yetkili makamlardan izin alınarak yapılması gereken yarışmayı izinsiz yapanlar veya yaptıranlar veya böyle bir yarışmayı yönetenler bir aydan üç aya kadar yarışmalardan men veya altı aydan bir yıla kadar hak mahrumiyeti ve/veya 10.000.-TL’ye kadar para cezası ile cezalandırılırlar.
Federasyonun tertiplediği yarışmalara katılması gerektiği hâlde Federasyon tarafından uygun görülmeyen nedenlerle veya mazeretsiz katılmayan kişiler üç aydan altı aya kadar yarışmalardan men ve/veya 10.000.-TL’ye kadar para cezası ile, teşekküller ise ilgili kategoriye münhasır olmak üzere bir yıla kadar yarışmalardan men ve/veya 20.000.-TL’ye kadar para cezası ile cezalandırılır. Teşekküle verilen cezanın yerine resmî yarışma adedi ile men cezası uygulanabilir
Temsili ve Millî Yarışmaya Katılmamak
42.Madde;
Görevlendirildikleri hususu; telefon, faks, elektronik posta veya Federasyonun Resmî İnternet Sitesi yoluyla ilan edilmesine rağmen, ilgililerce geçerli bulunmayan nedenlerle veya mazeretsiz olarak temsilî veya millî yarışmaya, millî takım kadrolarında yer almasalar dahi millî takım hazırlık çalışmalarına, Federasyonun Hentbolun imajını yükseltme amaçlı organize ettiği kutlama, gala, tanıtım, iletişim ve benzeri etkinliklerine katılmayan, geç katılan, çalışma ve/veya yarışma ve/veya faaliyet yerini terk eden kişi üç aydan bir yıla kadar yarışmalardan men ve/veya 10.000.-TL’ye kadar para cezası ile cezalandırılır. Olayın mahiyetine göre ilgili teşekkül altı aya kadar yarışmalardan men ve/veya 20.000.-TL’ye kadar para cezası ile cezalandırılabilir. Teşekküle verilen bu ceza yerine resmî yarışma adedi ile men cezası uygulanabilir.
Millî Onuru Kırıcı Davranışlar
43.Madde;
Yurt içinde veya dışında her ne suretle olursa olsun, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin veya yabancı bir milletin onurunu kırıcı hareketlerde bulunanlar; hakaretamiz, provokatif, ırkçı davranışlar sergileyenler bir yıldan üç yıla kadar yarışmalardan men veya aynı süre ile hak mahrumiyeti ve/veya 10.000.-TL’ye kadar para cezası ile cezalandırılırlar. Bu suçları protokol tribününde veya basın-yayın-internet organları aracılığıyla işleyenlerin cezası bir misli artırılır. Ağır hâllerde sürekli hak mahrumiyeti cezası verilir.
Saha Olayları
44.Madde;
Spor çalışma ve yarışmalarının yapıldığı saha ve tesisler ile bunların eklenti ve çevresinde, yarışma mahalline gidiş-geliş güzergâhlarında müsabakanın zamanında başlamasına veya devamına veya tamamlanmasına engel veya duraklamasına sebep olan, güvenliği bozan, olay çıkaran, yanıcı, patlayıcı, yaralayıcı, madde kullanan veya bu maddeleri sahaya, tribünlere veya görevlilere atan, yaralama, yakıp yıkma, tahrip etme gibi münferit veya toplu tecavüzlerde bulunan kişiler üç aydan üç yıla kadar yarışmalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti ve/veya 10.000.-TL’ye kadar para cezası ile cezalandırılırlar. Seyircisi, mensupları ve/veya sporcuları bu tür olaylara neden olan teşekküller en az iki müsabaka saha kapatma cezası veya en az iki resmî müsabakayı seyircisiz oynama cezası veya en çok iki resmî müsabakadan men cezalarından birisi ve/veya 20.000.-TL’ye kadar para cezası ile cezalandırılır. Meydana gelen zarar tazmin ettirilir.
     1- Müsabakanın yapıldığı saha ve tesislerde topluca ve devamlılık arz eden şekilde; teşekküllerin mensupları, taraftarları, kulüp başkan ve yöneticileri, teknik adam ve sporcuları tarafından Federasyon, Federasyon mensupları, hakemler, müsabakada görev yapan diğer kişiler, seyirciler ve rakip takım veya takımlar aleyhinde söz veya hakaretlerle kişilik haklarına, ailevi veya manevi değerlere yönelik aşağılayıcı, provokatif, ırkçı veya taciz edici şekilde kötü ve çirkin tezahüratta bulunulması halinde sorumlu teşekküllere Ceza Kurulunca hükmedilecek cezai müeyyideler ve hak mahrumiyetlerinin yanı sıra Federasyon Yönetim Kurulunca belirlenecek oranda para cezası da verilebilir. Kötü ve çirkin tezahüratın önlenmesine yönelik olarak Federasyon tarafından görevlendirilen kişilerce uyarı yaptırılması, ihlalin yapılan uyarılara rağmen devam etmesi, kötü ve çirkin tezahüratın yoğunluğu ve süresi dikkate alınarak Federasyonca uygulanacak para cezasıyla birlikte ilgili teşekküle saha kapatma veya seyircisiz oynatma cezası da verilebilir. Bu suçları protokol tribününde veya basın-yayın-internet organları aracılığıyla işleyenlerin cezası bir misli artırılır.
2- Hentbol müsabakalarının yapıldığı alanlar çevresinde bilet satışı için ayrılmış yerler ile Hentbol Federasyonu tarafından uygun görülen yerler ve Federasyon görevlileri veya Federasyonun bilet satışı/dağıtımı için yazılı yetki verdiği kişiler/kurumlar/firmalar dışında bilet satışı yapılamaz. Hentbol müsabakalarında, her ne surette olursa olsun, toplu veya organize biçimde bedelsiz, rayiç bedelin altında veya üstünde, müsabaka biletinin temini, dağıtımı, bilette yazılı bedelin üstünde veya altında satılması yasaktır. Toplu bilet alınarak taraftara bedelsiz dağıtılması bu yasak kapsamına girer ve suçu işlediği tespit edilen kişi en az 1 ay, en fazla 1 yıl hak mahrumiyeti ve/veya 20.000.- TL’ye kadar para cezası ile cezalandırılır.Toplu bilet organizasyonu ile Hentbol müsabakasına girdiği tespit edilen seyirciler salonda düzensizlik, kötü veya çirkin tezahürat, hakaret ve/veya şiddet suçu işledikleri takdirde bilet organizasyonunu yapan kulüp üyesinin cezası bir misli artırılır.
Suça Teşvik
45.Madde;
Yarışma sırasında veya dışında sporcu veya seyircileri rakip sporcular, yöneticiler, taraftarlar veya yarışmayı yönetenler aleyhine tahrik suretiyle suça teşvik eden kişi, üç aydan bir yıla kadar yarışmalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti ve/veya 20.000.-TL’ye kadar para cezası ile cezalandırılır. Bu suçları protokol tribününde veya basın-yayın-internet organları aracılığıyla işleyenlerin cezası bir misli artırılır.
Yarışmanın Devamına Engel Olmak
46.adde;
Her ne suretle olursa olsun, yarışmanın başlamasına veya devamına veya tamamlanmasına engel olanlar altı aydan üç yıla kadar yarışmalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti ve/veya 20.000.-TL’ye kadar para cezası ile cezalandırılırlar. Teşekküller ise Hentbol branşına mahsus olmak üzere bir aydan üç aya kadar yarışmalardan men ve/veya 50.000.-TL’ye kadar para cezası ile cezalandırılırlar. Teşekküle verilen cezanın yerine resmî yarışma adedi ile men cezası uygulanabilir.
Tanıklıktan Kaçınma
47.Madde;
Tahkikat sırasında tebligata rağmen, mazeretsiz olarak tanık sıfatıyla yazılı beyanda bulunmayan veya tanıklıktan kaçınan veya bildiklerini saklayan veya yalan tanıklık eden veya ceza karşılığı olan hareketleri tebliğinden itibaren 2 gün içinde mercine duyurmayanlar üç aydan bir yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar.
Hileli ve Danışıklı Yarışma
48.Madde;
Hileli ve danışıklı yarışma yapan, yaptıran kişiler ve aracılar en az bir yıl müsabakadan men cezası veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti ve 25.000.-TL’ye kadar para cezası ile cezalandırılırlar. Teşekküller küme düşme ve/veya bir sezon boyunca lige katılmama ve/veya 50.000.-TL’ye kadar para cezası ile cezalandırılır.
1- Bir Hentbol müsabakasının sonucundan maddi menfaat elde etmek maksadıyla yarışanlar, bu maksatla kulüplere, teşekküllere, kişi veya zümrelere maddi menfaat adayanlar veya temin veya ita edenler, 6 aydan 2 yıla kadar yarışmalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ve 50.000 TL’ye kadar para cezası ile cezalandırılırlar. Bir Hentbolcuya veya kulübe teşvik primi vermek de bu kapsamda değerlendirilir.
2- Hentbol Liglerinde yer alan kulüplerin yöneticilerinin, sporcularının, Federasyonun liglerde görev verdiği hakem ve gözlemcilerinin Hentbol müsabakalarına ilişkin olarak düzenlenen bahis ve benzeri şans oyunlarına doğrudan ya da dolaylı olarak katılması yasaktır. Aksine hareket eden kişiler, üç aydan bir yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti ve 50.000.-TL’ye kadar para cezası ile cezalandırılırlar.
Doping
49.Madde;
Ulusal ve uluslararası spor müsabakalarında doping kontrollerini kabul etmeyen veya dopingli oldukları tespit edilen sporculara ve bunların sorumlularına aşağıdaki yaptırımlar uygulanır;
1- Uluslararası Federasyonlarca düzenlenen spor müsabakalarında doping yaptığı belirlenen sporcular hakkında doping suçunun işlendiği tarihten itibaren Uluslararası Federasyon tarafından verilen ceza aynen uygulanır. Bu sporcu ve sorumlularına ilgili müsabakalar için verilmiş ödül varsa geri alınır.
2- Yurt içi spor müsabakaları öncesinde, müsabaka sırasında veya sonrasında doping kontrolü için numune vermekten her ne suretle olursa olsun imtina eden sporcu ve sorumluları doping yapmış veya doping yapmaya teşebbüs etmiş sayılırlar. Bu bent kapsamına girenlere, suçun işlendiği tarihten itibaren en az bir, en fazla iki yıl spor müsabakaları ve faaliyetlerden men ve 20.000.-TL’ye kadar para cezası verilir.
3- Yurt içi spor müsabakalarında yapılan kontrollerde dopingli olduğu tespit edilen sporculara ve sorumlularına en az iki, en fazla üç yıl müsabaka ve faaliyetlerden men ve 50.000.-TL’ye kadar para cezası verilir.
4- Daha önce doping ile cezalandırılmış sporcu ve sorumlusu tekrar doping suçu (numune vermekten imtina etme dahil) işlediği takdirde bunlara suçun işlendiği tarihten itibaren ömür boyu müsabaka ve faaliyetlerden men cezası verilir.
5- Doktorunca daha önce bildirimde bulunulmayan ancak tedavisi için kullanılması zorunlu olan ilaçlar nedeniyle dopingli olduğu tespit edilen sporcu ve sorumlularına suçun işlendiği tarihten itibaren en az bir ay, en fazla bir yıl müsabaka ve faaliyetlerden men cezası verilir.
6- Spor Dairesi ve Federasyon tarafından görevlendirilen elemanlar tarafından yapılacak kontrollerde üzerinde, kamp veya müsabaka yerlerinde, odalarında veya dolaplarında doping maddesi bulunanlara ve görevlilerin aramalarına mani olan ve arama yapılmasından  imtina edenlere en az bir ay, en fazla bir yıl müsabaka ve faaliyetlerden men ve/veya 25.000.-TL’ye kadar para cezası verilir.
7- Dopingli oldukları tespit edilen ve haklarında cezai yaptırım uygulanan sporcu ve sorumluları antrenörlük kurslarına kabul edilmez. Dopingli sporcunun antrenörü ve sorumlularının evvelce almış oldukları antrenörlük belgesi, serbest giriş kartı vb. belgeler iptal edilir.
8- Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ve Dünya Anti-Doping Ajansı (WADA) tarafından her yıl ortak yayınlanan, sporcular tarafından kullanımı yasak olan madde ve yöntemleri kullandığı gerekçesi ile ceza almış bulunan sporcu, antrenör ve diğer spor elemanları ile sorumlularının cezası, bu madde ve yöntemlerin listeden çıkartılması hâlinde kendiliğinden düşer. Listenin Federasyona tebliğini takiben en geç 15 gün içinde cezanın kaldırıldığı ilgililere duyurulur.
Sair Hâllerde Menfaat
50.Madde;
Bir yarışmanın neticesinden faydalanması mümkün olan teşekkül ve kişilerden maddî menfaat temini sureti ile yarışanlar, bu suretle yarışanlara maddî menfaat adayanlar veya temin veya ita edenler altı aydan iki yıla kadar yarışmalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti ve/veya 15.000.-TL’ye kadar para cezası ile cezalandırılırlar.

TEŞEKKÜLLERE KARŞI İŞLENEN SUÇLAR

Yarışmaya Katılmamak
51.Madde;
Teşekkülünün veya diğer bir teşekkülün sporcusunun menfaat temini veya sair sebeplerle yarışmaya katılmasına engel olan ve yarışmaya katılmayanlar altı aydan iki yıla kadar yarışmalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti ve/veya 25.000.-TL’ye kadar para cezası ile cezalandırılırlar.
Görev Suçu
52.Madde;
Teşekküllerde kabul edilen herhangi bir görevin ifasında şeref ve haysiyete, spor terbiye ve disiplinine, yönetmeliklere veya yetkili mercilerin emirlerine aykırı hareket edenler üç aydan bir yıla kadar yarışmalardan men veya üç aydan bir yıla kadar hak mahrumiyeti ve/veya 10.000.-TL’ye kadar para cezası ile cezalandırılırlar.

YÖNETİCİLERE KARŞI İŞLENEN SUÇLAR

Emirlere Uymamak
53.Madde;
Yarışma hazırlıklarında, yarışma esnasında, yarışma sonrasında ve spor gezilerinde yöneticilerin ve yetkili mercilerin yönetmeliklerine uymayan, kaba, müstehzi hareketlerde bulunan kişiler, yirmi günden iki aya kadar yarışmadan men ya da bir aydan altı aya kadar hak mahrumiyeti ve/veya 10.000.-TL’ye kadar para cezası ile cezalandırılırlar.
Yarışmalara Katılmamak
54.Madde;
Federasyonun düzenlediği Spor gezilerinde disipline aykırı hareketlerde bulunan ve kafilenin huzurunu bozanlar bir aydan üç aya kadar yarışmalardan men veya iki aydan bir yıla kadar hak mahrumiyeti ve/veya 10.000.-TL’ye kadar para cezası ile cezalandırılırlar
Hakaret ve Müessir Fiil
55.Madde;
İlgililerce geçerli görülmeyen nedenlerle veya mazeretsiz olarak federasyonun düzenlediği yarışma hazırlığına veya yarışmaya katılmayanlar bir aydan üç aya kadar yarışmadan men veya üç aydan bir yıla kadar hak mahrumiyeti ve/veya 10.000.-TL’ye kadar para cezası ile cezalandırılırlar.
Kaba, Müstehzi, Küçük Düşürücü Hareket
56.Madde;
Çalışma ve yarışma yerlerinde veya spor gezilerinde kafilenin veya diğer bir teşekkülün yöneticisine hakaret eden kişiler üç aydan altı aya kadar yarışmalardan men, müessir fiilde bulunan kişiler altı aydan bir yıla kadar yarışmalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti ve/veya 20.000.-TL’ye kadar para cezası ile cezalandırılırlar. Müessir fiil ile tecavüz birden fazla kişi tarafından birlikte gerçekleştirilirse verilecek ceza bir misli arttırılır.

FEDERASYON MENSUPLARINA KARŞI İŞLENEN SUÇLAR

Yarışmada Görevlendirilen Hakem, Gözlemci, Temsilci, Saha Komiseri ve Diğer Federasyon Mensuplarına Karşı İşlenen Suçlar

Hakaret
57.Madde;
Spor gezisi, kamp, kongre, kurs, seminer, konferans ve sair toplantı yerleri ile çalışma ve yarışma yerlerinde yönetici ve yetkili mercilere karşı spor disiplini ve terbiyesine aykırı harekette bulunanlar suçları daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde ihtar cezası ile cezalandırılırlar. İhtar cezası gerektiren bu tür eylemi birlikte işleyenler bir ay yarışmalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti ve/veya 5.000.-TL’ye kadar para cezası ile cezalandırılırlar. Yarışmadan önce, yarışma sırasında veya yarışmadan sonra görevli hakemlere, gözlemci, temsilci, saha komiseri ve Federasyon mensuplarına kaba, müstehzi ve küçük düşürücü söz sarf eden veya bu kabil hareketlerde bulunanlar yirmi günden üç aya kadar yarışmalardan men veya bir aydan üç aya kadar hak mahrumiyeti ve/veya 10.000.-TL’ye kadar para cezası ile cezalandırılırlar. Bu hareketler protokol tribününde yapılırsa verilecek ceza bir misli artırılır.
Müessir Fiil
58.Madde;
Yarışma öncesinde, sırasında veya sonrasında görevli hakem, gözlemci, temsilci, saha komiseri ve Federasyon mensuplarına söven veya fiilen veya söz ile hakarette bulunanlar bir aydan bir yıla kadar yarışmalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti ve/veya 10.000.-TL’ye kadar para cezası ile cezalandırılırlar. Bu hareketler protokol tribününde yapılırsa veya basın-yayın-internet organları aracılığıyla işleyenlerin verilecek ceza bir misli artırılır.
59.Madde;
Yarışma öncesinde, sırasında veya sonrasında görevli hakem, gözlemci, temsilci, saha komiseri ve Federasyon mensuplarına fiilen tecavüze yeltenen kişi üç aydan bir yıla kadar yarışmalardan men veya o kadar süre hak mahrumiyeti ve/veya 20.000.-TL’ye kadar para cezası ile cezalandırılır. Teşebbüs birden fazla kişi tarafından birlikte yapılırsa her birine verilecek ceza bir misli artırılabilir. Müessir fiil işlemek suretiyle tecavüz eden kişi bir yıldan üç yıla kadar yarışmalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti ve/veya 10.000.-TL’ye kadar para cezası ile cezalandırılır. Müessir fiil ile tecavüz birden fazla kişi tarafından birlikte işlenirse her birine verilecek ceza bir misli artırılır. Bu suçlar protokol tribününde işlenirse verilecek ceza bir misli artırılır.

SPORCULARA KARŞI İŞLENEN ŞUÇLAR ve SPOR DİSİPLİNİNE UYMAMAK

Sporculara Karşı İşlenen Suçlar, Spor Disiplinine Aykırı Hareket Etmek
60.Madde;
Spor gezisinde, kamp, kongre, konferans ve sair toplantı yerleri ile çalışma ve yarışma yerlerinde sporculara spor disiplinine ve terbiyesine aykırı harekette bulunanlar, suçları daha ağır bir cezayı gerektirmiyorsa ihtar ve/veya 5.000.-TL’ye kadar para cezası ile cezalandırılır. İhtar cezası gerektiren çeşitli eylemi birlikte işleyenler, bir ay yarışmalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti ve/veya 10.000.-TL’ye kadar para cezası ile cezalandırılırlar.
Hakaret
61.Madde;
Yarışma hazırlığında, yarışma esnasında veya yarışmadan sonra sporculara hakaret edenler bir aydan bir yıla kadar yarışmalardan men veya o kadar süre hak mahrumiyeti ve/veya 10.000.-TL’ye kadar para cezası ile cezalandırılırlar.
Tekme, Kafa, Yumruk ve Sair Surette Vurmak veya Müessir Fiil
62.Madde;
Yarışma öncesinde, sırasında veya sonrasında diğer bir sporcuya tekme, kafa yumruk ve sair surette vuranlar bir aydan bir yıla kadar yarışmalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti ve/veya 20.000.-TL’ye kadar para cezası ile cezalandırılırlar. Sporculara müessir fiile yeltenen kişi bir aydan bir yıla kadar yarışmalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti ve/veya 5.000.-TL’ye kadar para cezası ile cezalandırılır. Müessir fiili gerçekleştiren kişi bir yıldan üç yıla kadar yarışmalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti ve/veya 10.000.-TL’ye kadar para cezası ile cezalandırılır. Yöneticiler ise bir yıldan üç yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar. Müessir fiil birden fazla kişi tarafından birlikte gerçekleştirilirse her birine verilecek ceza bir misli arttırılabilir.
Rakibi Oyun Dışı Etme
63.Madde;
Yarışma öncesinde veya yarışma sırasında rakibi her ne sebep ve suretle olursa olsun yarışmada kalmaya zorlayan ve yarışma dışı bırakanlar bir yıldan aşağı olmamak üzere yarışmalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti ve/veya 20.000.-TL’ye kadar para cezası ile cezalandırılırlar.

HAKEM, GÖZLEMCİ, TEMSİLCİ VE SAHA KOMİSERLERİNİN SUÇLARI

Tek Taraflı Yönetim
64.Madde;
Yarışmaları teşekkül veya kişi lehine veya aleyhine hileli ve danışıklı yöneten hakemler bir yıldan beş yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar
Menfaat İle Yönetim
65.Madde;
Yarışmaları teşekkül veya kişi lehine veya aleyhine maddî ve manevi menfaat karşılığında yöneten hakemlere sürekli hak mahrumiyeti cezası verilir.
Rapor Vermemek veya Gerçeğe Aykırı Rapor Vermek
66.Madde;
Yarışmaya ait raporu kasten vermeyen veya gerçeğe aykırı rapor düzenleyen görevli bir yıldan üç yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.
Raporu Süresinde Vermemek, Eksik Rapor Vermek
67.Madde;
Belirtilen süre içinde rapor vermeyen veya yarışmaya ve olaylara ait bilgileri noksan bildiren görevliler üç aydan bir yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar.
Görevi İhmal ve Suistimal
68.Madde;
Yarışma yerine mazeretsiz olarak gelmeyen veya yarışmayı geç başlatan veya yarışmayı yönetmeyen veya yönetmeliğe aykırı yöneten veya tatil eden hakemler ile Federasyon veya M.H.K. tarafından verilen hakem eğitimciliği ve benzeri görevleri her ne suretle olursa olsun yapmayan, ihmal veya suistimal eden hakemler, bir aydan üç yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar.
Kaba ve Uygunsuz Hareketler
69.Madde;
Yarışma yerinde, yarışmadan önce, yarışma sırasında veya yarışmadan sonra yarışmada görevli olanlara veya yarışmaya katılan teşekkülün yöneticilerine, sporculara veya seyircilere kaba ve uygunsuz hareketlerde bulunan veya hakemlik müessesesinin vakar ve ciddiyetine aykırı davranan hakemler ile Federasyon tarafından yarışmada görevlendirilen kişiler bir aydan altı aya kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar.
Hakaret
70.Madde;
Yarışma yerinde, yarışma öncesinde, sırasında veya sonrasında teşekkülün yöneticilerine ve sporculara ve seyircilere söven, fiilen veya sözle hakaret eden hakemler ile görevli kişiler iki aydan bir yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar. Aynı hâllerde fiilen tecavüze yeltenen görevli alt aydan iki yıla kadar, müessir fiil işlemek suretiyle tecavüz edenler bir yıldan üç yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar.
Hükümlülük
71.Madde;
Kaçakçılık veya yüz kızartıcı suçlar veya genel ahlaka aykırı davranışlardan mahkûm olanlarla, genel olarak ağır hapis veya kasıtsız suçlar dışında bir yıldan fazla hapis cezası ile hükümlü olanlar üç yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar. Bu yönetmelik kapsamına giren sporcular, hakemler, antrenörler, yöneticiler ve diğer görevli kişilerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasası ve kanunlarının açıkça suç saydığı Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü ve Cumhuriyetin niteliklerinden herhangi birini değiştirme veya ortadan kaldırma amaçlarına yönelik faaliyetlerinden dolayı hakkında Başsavcılığınca soruşturma başlatılması durumunda süreli hak mahrumiyeti cezası verilir. Bu faaliyetlerinden mahkûmiyetleri durumunda ise sürekli hak mahrumiyeti cezası verilir.

5. KISIM

USUL HÜKÜMLERİ

İDARÎ TEDBİRLER

İdarî Tedbir
72.Madde;
İdarî tedbir, kesin bir ceza hükmü bulunmadığı hâlde teşekkülün hentbol branşındaki resmî yarışmalarını seyircisiz oynatmak, sahasını kapatmak, kişiye hak mahrumiyeti vermek veya kişiyi her türlü yarışmalardan ve yarışmaları yönetmekten men etmektir. Hentbol branşının faal olmadığı sürede idarî tedbir konulmaz.
1- Olaydan sonra ve soruşturma evrakı görevli ceza kuruluna gönderilinceye kadar, idarî tedbir makam ve mercileri, olayın önemine göre kendi yetki sınırları içinde etkin olmasını da göz önünde tutarak gerektiğinde hentbol branşında yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti niteliğinde idarî tedbir koyarlar ve uygularlar.
2- Bu yönetmelikte ceza karşılığı olan bir fiil nedeni ile hakem tarafından oyundan çıkarılan oyuncu (sezonun son yarışması hariç) anında ayrıca karar alınıp tebliğ olmaksızın hentbol branşının bütün kategorilerinde idarî tedbirlidir.
3- Erteleme tarihinde oynama hakkına sahip olan bir sporcu, daha sonra ceza almış ise, erteleme müsabakasında istenirse oynatılabilir. Ancak erteleme müsabakasından sonra cezasının geri kalan kısmını çekmek zorundadır. Erteleme müsabakasında oynatılmayan veya oynamayan cezalı bir sporcu için ertelenen müsabaka, ceza infaz için geçerli bir müsabaka olarak kabul edilemez. Açıklanan bu hüküm, maç sayısı ile yarışmalardan men cezası verilen sporcular için geçerli olup süre ile yarışmadan men veya hak mahrumiyeti cezalarında uygulanamaz.
İdarî Tedbir Yetkileri
73.Madde;
Bu yönetmelik hükümleri ile ilgili olarak;
1- Federasyon Başkanı veya görevlendireceği kişiler, yetkili kılınan temsilcileri; sporcular, yarışmalarda görevli diğer kişi ve teşekkül yöneticileri ile teşekküller hakkında, idarî tedbir koymaya ve kaldırmaya yetkilidir.
2- Federasyon Ceza Kurulu, görev alanına giren konulardaki tahkikatın sonuna kadar her aşamada idarî tedbiri kaldırabilir, kapsamını yeniden tespit edebilir.
İdarî Tedbirin Tebliği ve İnfaz
74.Madde;
Tebliği gereken idarî tedbirler, ilgililere faks ve/veya elektronik posta ve/veya federasyon ilan panosunda ve/veya Federasyonun Resmî İnternet Sitesinde ilan yoluyla duyurulur. Federasyon Ceza Kurulunun idarî tedbir konulması ve kaldırılması kararlarına ait yazıları, ilgililere duyurulmak üzere aynı gün Federasyona iletilir. Federasyon; kendisini ilgilendiren idarî tedbir işlemlerini hemen yaptırmak, keyfiyeti saha komiserine, gözlemciye, hakeme ve rakibe duyurmak, infazını sağlayıp idarî tedbirlerin infazlarını izlemek ve denetlemekle görevlidir.
1- Haklarında idari tedbir kararı alınan kişi veya teşekküllerle ilgili soruşturma istisnai durumlar hariç 7 (yedi) gün içerisinde Ceza Kurullarınca tamamlanmak zorundadır
NOT: İstisnai durum ; (ceza kuruluna sevk edilen kişi sayısı 5’den fazla ise ve/veya kişiler savunmaya tahkikatın son günlerinde çağrılmışlar ise tahkikat gerekli görülmesi halinde bir defaya mahsus 7 (yedi) gün daha uzatılabilir.)

SORUŞTURMA, TAHKİKAT VE KARAR

Soruşturma
75.Madde;
Soruşturma;
1- Federasyona bağlı kişiler, disiplin suçu teşkil eden fiilleri, ihbar ve şikâyetleri hemen bildirmek zorundadır. Federasyon Başkanı, Ceza Kuruluna sevk hususunda gerçeği araştırmak amacıyla yetkilendireceği görevliler marifetiyle soruşturma yaptırabilir. Gecikmede zarar görülen hâllerde, Federasyon Başkanı kendi konularına giren hususlarda doğrudan soruşturma yapabilir.
Hakemlerin teknik hareketlerinin suç olup olmadığı önce Merkez Hakem Kurulunca incelenir.
2- Yarışma hakemleri, gözlemciler, saha komiserleri ve federasyon temsilcilerinin raporları ve yazılı beyanlar, yarışma programları, yarışanların isim listeleri, tespit ve mukayese fotoğrafları, video kayıtları, ihtilaflı ve tahrif edilmiş lisanslar, tescil evrakı gibi belgeler diğer ilgililerin iki (2) gün içinde verecekleri olayla ilgili yazılı beyanlar dizi listesine bağlanır.
3- Deplasmanlı yarışma olayları ile ilgili olarak Federasyon tarafından, cevaplarının iki (2) gün içinde gönderilmesi kaydıyla, hakemler ile tanıklarının yazılı beyanlarının alınması için yazı yazılır.
4- Ceza Kurullarına soruşturma evrakının sevkine dair olan yazıda olayın özeti, tarihi, yarışma çeşidi, cezalandırılması istenilenlerin isim ve soyadları, bağlı oldukları teşekkülleri, sporcunun veya teşekkülün yazılı savunmalarının istenildiği belirtilir.
Savunma
76.Madde;
Savunma alınmadan ceza verilemez. Savunma yazılı veya sözlü olarak verilebileceği gibi, vekil aracılığıyla da yapılabilir. Savunma tebligatının (telefon ve/veya federasyon ilan panosu ve/veya e-posta ve/veya federasyon resmi internet sitesi ve/veya faks yoluyla) kişiye veya mensubu olduğu teşekküle ulaştığı zaman, tebliğ zamanı sayılır. Tebliği müteakip üç (3) gün içinde savunma vermeyen veya yazılı savunması gelmeyen teşekkül veya kişi savunmasından vazgeçmiş sayılır. Tatil günleri savunma süresini uzatmaz. Ceza karşılığı olan disiplin suçu nedeniyle hakem tarafından maç boyu müsabakadan diskalifiye edilen sporcular ile saha olayları sebebiyle yarım kalan maçlarda her iki teşekkül, ayrıca tebligata gerek yapılmaksızın üç (3)gün içinde savunma vermedikleri takdirde savunmadan vazgeçmiş sayılırlar. Teşekkül veya kişiye yapılan tebligatta savunma konusu ve süre açıkça belirtilir.
Tahkikat
77.Madde;
Sevk yazısına bağlı soruşturma evrakının Ceza Kurulu’na verilmesi üzerine tahkikat başlar. Ceza Kurulu önce görev, yetki, idarî tedbir ve savunma hususlarını inceler. Kurul soruşturmada başlatılan işlemleri takip ve noksan kalan cihetleri ikmal eder. İlave rapor istenmiyorsa rapor düzenleyenlerin yazılı ve sözlü beyanlarını tespit edebilir. Sair görevli ve yetkililerin tanık sıfatıyla yazılı veya sözlü beyanlarını alabilir. Tanıklar tebligatı takip eden iki (2) gün içinde yazılı beyanda bulunmak zorundadırlar. Tahkikat yapılan olayda sevk edilmeyen, ancak olaya adı karışan diğer sorumlular hakkında Ceza Kurulu doğrudan tahkikat başlatabilir. Federasyon Ceza Kurulunun dış yazışmalarını Kurul Başkanı, Asbaşkan veya en yaşlı üye yürütür.
Karar
78.Madde;
Ceza kuruluna sevkinden itibaren en çok yedi (7) gün içinde karar verilir. (Ancak ceza kuruluna sevk edilen kişi sayısı beş’den (5) fazla ise ve/veya kişiler savunmaya tahkikatın son günlerinde çağrılmışlar ise tahkikat gerekli görülmesi halinde bir defaya mahsuz yedi (7) gün daha uzatılabilir.). Karar, cezalandırmaya veya ceza tayinine mahal olmadığına veya tahkikatın ertelenmesine veya düşmesine veya görevsizliğe mütedair olur. Ceza kararlarında; cezaların gerekçesi, mahiyeti ve infaz usulleri, cezayı azaltıcı ve çoğaltıcı sebepleri ile birlikte açıkça gösterilir. Cezayı gerektiren fiil hakkında, öncelikle yönetmelikte tayin edilen ceza tespit edildikten sonra, cezayı azaltma veya çoğaltma keyfiyeti tespit edilen ceza üzerinden takdir edilerek karar verilir. Ceza kararlarında idarî tedbirli süreler mahsup edilerek infaz gereken bakiye ceza miktarı ve idarî tedbirin nasıl devam edeceği belirtilir.

İTİRAZ VE SONUÇLARI

İtiraz
79.Madde;
Ceza kurulunun almış olduğu kararlar, tebliğ tarihinden itibaren üç gün içinde ceza alan kişinin veya bağlı olduğu teşekkülün; teşekkül cezalandırılmış ise Başkanın itiraz hakkı vardır
İtiraz Mercii
80.Madde;
Federasyon Ceza Kurulunun verdiği kararlarına itiraz mercii, Spor Dairesi Genel Ceza Kuruludur.
Genel Ceza Kurulunun Yetkisi
81.Madde;
Genel Ceza kurulu evrak üzerinde inceleme yapabileceği gibi ayrıca bilgi ve belge de isteyebilir.
Genel Ceza kurulu kararları kesindir. Federasyon Ceza Kurulunun, bozma kararına karşı direnme hakkı yoktur.

6. KISIM

İNFAZ VE TAHKİKATIN İADESİ

TEBLİĞ VE İNFAZ KURALLARI

Kararların Tebliği ve İnfazı
82.Madde;
Bu yönetmelikle ilgili tebligatlar; telefon ve/veya federasyon ilan panosu ve/veya teyitli faks ve/veya elektronik posta ile yapılır. Tebligatın bu yollardan herhangi biri ile yapılmasının mümkün olmadığı hâllerde Federasyonun Resmî İnternet Sitesinde yapılacak ilan tebligat yerine geçer. Bu şekilde ilanen yapılan tebligatlarda ilanen tebliğ, ilan tarihini izleyen gün yapılmış sayılır. Ceza kurulunun almış olduğu kararı izleyen ilk iş günü federasyon sekreteryasına imza karşılığı teslim edilir.
İnfazın Özel Kuralları
83.Madde;
İnfazın özel kuralları;
1- Resmî yarışma cezası, kulübün A takım yarışmaları ile genç takım ve diğer yaş gruplarındaki takım yarışmaları bay/bayan ayrımı yapılmaksızın aynı kategori yarışması olarak infaz edilir. İnfazın hesabında, sporcunun, antrenörün, idarecinin ve diğer spor elemanlarının,bay/bayan takım ayrımı yapılmaksızın A takımı ile genç takım ve diğer yaş gruplarındaki takım yarışmaları birlikte değerlendirilir.
2- Ceza kararlarındaki kategori hesabı ile infaz tamamlanıncaya kadar, okul yarışmaları da dahil olmak üzere Hentbol branşının diğer kategorilerinde de yarışma yasaktır.
3- Faal sezon hentbol branşının ve kategorisinin yıllık fikstüründeki yarışma dönemidir.
4- Faal sezon sonunda tamamlanamayan resmî yarışma adedi ile men cezasının infazı, hentbol sporunun sonraki faal sezonuna intikal eder ve o sezonda ilk resmî yarışmadan başlanarak aralıksız uygulanır.
5- Cezalı sporcu, iki faal sezon arasındaki özel yarışmalara federasyon yönetim kurulu iznine bağlı olarak katılabilir.
6- İnfazı, faal sezonun birinci devresinde başlayıp ikinci devresinde de devam edecek olan cezalı sporcunun, iki devre arasındaki sürede özel yarışmalara katılabilmesi Federasyonun iznine bağlıdır.
7- Tek yarışmadan men cezasının uygulanmasından önce, sporcu özel yarışmalara katılabilir.
8- Cezasını maç adeti olarak idari tedbirli veya cezalı sporcu, hakem, antrenör, idareci ve diğer spor elemanlarının federasyon tarafından düzenlenen yarışma kongre, toplantı, milli ve temsili yarışmalarda, özel yarışmalarda ve plaj hentbol yarışmalarına, katılmalarına federasyon yönetim kurulu izin verebilir. Ancak sporcu, hakem, antrenör, idareci ve diğer spor elemanlarının bu izinle katılabileceği yarışma, kongre, toplantı ile Millî ve temsili yarışma, özel yarışmalarda ve plaj hentbol yarışmalarına, yarışma sayısı veya gün sayısı infazın hesabında dikkate alınmaz, izni takiben idari tedbir ve ceza infazı derhal başlar.
9- İdarî tedbiri veya infaz edilmekte olan cezası bulunan lisanslı sporcu, öğrencisi olduğu okulun yarışmasına, okul yarışması nedeniyle idarî tedbiri veya infaz edilmekte olan cezası bulunan sporcu, lisanslı olduğu spor kulübünün yarışmasına katılamaz.
10- Teşekkülün, resmî yarışma adetli cezaları, faal sezonlarında, her resmî yarışma için, galibiyet hâlinde uygulanmakta olan puan sayısının hemen düşülmesi suretiyle infaz edilir.
11- Hileli ve danışıklı yarışma suçunun işlendiği sezon sonu itibariyle tamamen veya kısmen infaz edilen cezalar yerine puan indirme cezası uygulanmasına rağmen küme düşmeyen veya ceza infazı yeni sezona kalmasına rağmen küme düşmeyen teşekkülün sadece bir alt kümeye düşürülmesi ile yetinilerek keyfiyet karar aşamasında belirtilir.
Ceza Kararlarının Genel Niteliği ve Millî Yarışma izni
84.Madde;
Uluslararası teşekküller tarafından düzenlenen yarışma, kongre, toplantı ile millî ve temsili, özel ve plaj hentbolu yarışmalara ; idarî tedbirli veya cezalı sporcu, hakem, antrenör, idareci ve diğer spor elemanlarının katılmalarına Federasyon izin verebilir. Ancak; sporcu, hakem, antrenör, idareci ve diğer spor elemanlarının bu izinle katılabileceği yarışma, kongre, toplantı ile Millî ve temsili, özel ve plaj hentbolu yarışma sayısı veya gün sayısı infazın hesabında dikkate alınmaz, izni takiben idarî tedbir ve ceza infazı derhâl başlar.
İnfaz Evrakı
85.Madde;
İnfazı takiben, Federasyon görevlilerince men olunan resmî yarışmaların tarihlerini, infazın başladığı ve sona erdiği günleri kapsayan bir tutanak düzenlenerek, Ceza Kuruluna gönderilir.

7. KISIM

PARA CEZALARI

Para Cezaları
86.Madde;
Para cezalarının; kararın tebliğinden itibaren 45 gün içerisinde Hentbol Federasyonuna veya Federasyon banka hesabına irat kaydedilmek üzere yatırılması zorunludur. Aksi takdirde ilgili teşekkül veya kişi Ceza Kuruluna sevk edilerek ceza bir misli arttırılır ve cezanın (varsa) kulübün veya teşekkülün alacaklarından tahsili cihetine gidilir. Buna rağmen ceza tahsil edilemiyorsa, ilgililerin lisansları askıya alınarak müsabakaya iştirakleri önlenir ve nihayetinde kulübe küme düşme cezası veya liglere 1 yıl katılmama cezası verilebilir. Kulüpler ve/veya teşekküller, kişilere verilen para cezalarından müteselsilen sorumludur.

8. KISIM

SON KURALLAR

Ceza Yönetmeliğinin Bütünlüğü
87.Madde;
Diğer yönetmeliklere, bu yönetmelikteki görev ve yetkileri kısıtlayan, tedbirleri ve cezaları etkileyen hükümler konulamaz; bu kabil hükümler geçerli olmaz.
Yürürlük
88.Madde;
Bu Yönetmelik yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. (resmi internet sayfasında yayımlandıktan  on beş (15) gün sonra)
Değişiklik Yapma Yetkisi
89.Madde; Hentbol federasyonu yönetim kurulu, yönetmelik maddelerini gerekli gördüğü hallerde değiştirme ve/veya kaldırma yetkisi vardır. Yapılan değişiklikler ve/veya kaldırmalar federasyonun resmi internet sayfasında ilan edildikten sonra 15 (onbeş) gün içinde yürürlüğe girer.
Yürütme
90.Madde;
Bu Yönetmelik hükümlerini Hentbol Federasyonu Başkanı yürütür.
Geçici Madde
Bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten önce Ceza yönetmeliğine göre verilen doping, hileli ve danışıklı yarışma, sahtecilik ve Federasyon kandırma, temsili ve millî yarışmaya katılmama suçları ile kazanılan ödüllerin geri alınması, küme düşürme ve hakemlere ait lisansların iptal uygulamaları şeklinde verilen cezalar HARİÇ, sporcu ve yöneticilere ait cezalar ile af kapsamına girip de karara bağlanmamış dosyalar bütün sonuçları ile affedilir. Ceza infaz suretiyle Spor Dairesi veya Federasyon geliri niteliği kazanan paralar iade konusu olmaz