16.10.2018 CEZA KURULU KARARI

16.10.2018 CEZA KURULU KARARI

TARİH: 16/10/18

SAYI: CK/161018-1

TOLANTI YERİ: LEFKOŞA

KATILANLAR: CEMRE GÜNSEL, ÖMER AKAMA, MEHMET S. CAN, MURAT ŞAİR, TUĞÇİN GÜL

KONU: 10/10/18 tarihinde tarafımıza sevk edilen Cemal Erdoğan ve Kürşat Çil hk.

 

GEREKÇELİ KARAR:

09/10/18 tarihinde, saat 18:30’da Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda oynanan, Esentepe Belediyesi Salon Sporları Derneği – Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü U19 genç erkekler ligi müsabakası esnasında ve/veya sonrasında yaşanan olaylar sonucunda Esentepe Belediyesi S.S.D Başkanı ve/veya idarecisi Cemal Erdoğan ve sporcusu Kürşat Çil 10/10/18 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısı ile idari tedbirli olarak Ceza Kurulumuza sevk edilmiştir.

Ceza Kurulu olarak 15/10/18 tarihinde ve 16/10/18 tarihinde yaptığımız iki toplantı ile huzurumuzdaki tüm evrakları incelemiş bulunmaktayız. İlk toplantımız takriben 4 saat sürmüş olup nihai bir karar alınmamıştır. 16/10/18 tarihinde 3 saatlik bir toplantı sonucu gerekçeli kararımızı hazırladık. İncelenen evraklar ve/veya belgeler aşağıdaki gibi olup emare olarak numaralandırılmıştırlar ve kararın içerisinde de bu şekilde değinilecektirler:

 1. Cemal Erdoğan aleyhine verilen 25/10/16 tarihli Ceza Kurulu kararı (EMARE1)
 2. Cemal Erdoğan aleyhine verilen 03/11/16 tarihli Ceza Kurulu kararı (EMARE2)
 3. Cemal Erdoğan tarafından Spor Dairesi Ceza Kurulu’na yapılan 28/10/18 tarihli itiraz dilekçesi (EMARE3)
 4. Cemal Erdoğan’ın el yazısı ve ıslak imzası ile yazmış olduğu 12/10/18 tarihli savunma dilekçesi (EMARE4)
 5. Naciye Erdoğan’ın el yazısı ve ıslak imzası ile yazmış olduğu 12/10/18 tarihli tanık ifadesi (EMARE5)
 6. Kürşat Çil’in el yazısı ve ıslak imzası ile yazmış olduğu savunma dilekçesi (EMARE6)
 7. Ediz Arıkan’ın Ek Rapor başlıklı 09/10/18 tarihli yazısı (EMARE7)
 8. Musa Oytun’a ait 10/10/18 tarihli iki adet tanık ifadesi (EMARE8)
 9. 09/10/18 tarihli EK RAPOR (HAKEMLER İÇİN) başlıklı yazı (EMARE9)
 10. 12/10/18 tarihli Yüksel Bahadır Ayhan’a ait ifade (EMARE10)
 11. Faruk Dalgınlı’ya ait ifade (EMARE11)
 12. 10/10/18 tarihli EK RAPOR (HAKEMLER İÇİN) başlıklı yazı (EMARE12)
 13. 09/10/18 tarihli müsabakaya ait görüntü kayıtları (EMARE 13)
 14. Cemal Alpin’e ait 15/10/18 tarihli tanık ifadesi (EMARE 14 )
 15. 29/01/18 tarihli UKU-Esentepe müsabakasına ait ek rapor adlı yazı. (EMARE15)

İNCELEME:

Huzurumuzdaki mesele 2 farklı kişi ile ilgili olgular bulunduğu cihetle ceza kurulu olarak kişiler nezdinde olayları ayrı ayrı incelemeyi uygun buluruz.

 • CEMAL ERDOĞAN ile İLGİLİ İNCELEME

Kurul olarak öncelikli olarak Cemal Erdoğan ile ilgili incelememizi yaptık. KKTC Hentbol Federasyonu Ceza Yönetmeliği (kısaca Yönetmelik olarak adlandırılacaktır) madde 4 kapsam gereğince, Cemal Erdoğan’ın Esentepe Belediyesi SSD başkanı ve/veya yöneticisi ve/veya idarecisi olduğu cihetle, işbu yönetmelik kapsamında ve dolayısı ile kurulumuzun cezai denetimi kapsamında olduğu hususunda bulgu yaparız. Dolayısı ile mesele yetki alanımız içerisindedir.

Kurul huzurundaki emareleri incelediği zaman Emare1 ve 2’den görüleceği üzere Cemal Erdoğan’a geçmiş tarihte Ceza Kurulu tarafından ceza verildiği ve Emre 3’den görüleceği üzere Cemal Erdoğan’ın Emare 1 karara itiraz ettiği görülmektedir. Ceza Kurulu olarak yaptığımız araştırmada Cemal Erdoğan’ın itiraz dilekçesinin Spor Dairesi tarafından neticelendirilmediği ve/veya Spor Dairesi disiplin kurulu tarafından ilgili itiraz dilekçesine ilişkin gerekçeli ve/veya yazılı bir karar olmadığı yönünde bulgu yaparız. Huzurumuzda bu hususta herhangi bir yazılı evrak olmadığı gibi, sözlü soruşturmalarımız neticesinde de böylesi bir karar olmadığı netice ve bulgusuna varırız. Yönetmelik madde 80 hükümleri gereğince federasyon ceza kurulunun verdiği kararlarına itiraz mercii spor dairesi ceza kuruludur. Yönetmelik madde 81 hükümleri gereğince ise genel ceza kurulunun vereceği kararlar nihaidir. Ancak, yukarıda belirtildiği üzere genel ceza kuruluna ait bu yönde bir karar olduğu bulgusuna varılmamıştır. Dolayısı ile Cemal Erdoğan aleyhine Emare 1 ve Emare 2 olan kararların halen yürürlükte olduğu bulgusuna varırız.

Emare 2 kararın 3/11/16 tarihinden itibaren 1 yıl geçerli olduğu dikkate alındığı zaman, ceza süresinin dolduğunu tespit ederiz. Öte yandan Emare 1 kararın 25/10/16 tarihinden itibaren geçerli olacak olan 3 yıl Hak mahrumiyeti cezası olması hasebi ile, 25/10/19 tarihine kadar Cemal Erdoğan’ın Hak Mahrumiyeti cezalı olduğu yönünde bulgu yaparız. Yönetmelik madde 16 hak mahrumiyeti cezasının nevini açıklamaktadır. Önümüzdeki belgeler ve özellikle Emare 4 savunma dilekçesi incelendiği zaman Cemal Erdoğan’ın ilgili dilekçeyi Esentepe Belediyesi Spor Salonları Kulübü Başkanı sıfatı ile imza ettiği, ve yine tüm tanık ifadelerinde kendisinin bu sıfat ile orada bulunduğuna değinilmektedir. Dolayısı ile, Cemal Erdoğan’ın işbu karara konu müsabakada Esentepe Belediyesi Spor Salonları Kulübü Başkanı sıfatı ile yani idareci ve/veya yönetici sıfatı ile bulunduğu yönünde bulgu yaparız. Yönetmelik madde 16’ya bakıldığı zaman hak mahrumiyeti cezası alan bir kimsenin teşekkül yöneticisi, idari ve teknik görevli olarak yarışmalarda hazır bulunmaktan men edildiği izah edilmektedir. Dolayısı ile, Cemal Erdoğan’ın işbu karara konu maçta hak mahrumiyetli olduğu cihetle, yönetici ve/veya idareci sıfatı ile sahada bulunmaması gerekir idi. Dolayısı ile Cemal Erdoğan’ın yönetmelik madde 39’u ihlal ederek cezalı hak mahrumiyeti süresini beklemeden yarışmaya katılma eyleminden dolayı suçlu buluruz.

Madde 39 tahtında ne ceza takdir edileceğine karar vermezden evvel Cemal Erdoğan lehine hafifletici unsurlar olup olmadığını dikkate almamız gerekmektedir. Huzurumuzdaki emareler incelendiği zaman, hiçbir tanık ifadesinde ve özellikle yönetime ait tanık ifadelerinde Cemal Erdoğan’ın ikaz edilmesine rağmen müsabakaya ve/veya yarışmaya katıldığı yönünde bir ibare yer almaktadır. Ceza Kurulu olarak üzülerek gözlemlemekteyiz ki, bu kurul tarafından 25/10/16 tarihinde verilen Emare 1 kararın gerekleri yönetim ve/veya idare mercileri tarafından layıkıyla yerine getirilmiyordu. Devamla, yönetim tarafından işbu kararın uygulanması istendi de bu yönde bir imkânsızlıkla mı karşılandı hususunda huzurumuzda herhangi bir bilgi yoktur. Dolayısı ile yönetimin emare 1 kararın uygulanmasında ihmalde bulunduğu görüşündeyiz. Bu husus ilgili suçun işlendiği gerçeğini değiştirmemekle birlikte, Cemal Erdoğan lehine hafifletici unsur olarak değerlendiririz. Yönetimin gerekli titizlik ve özeni göstermesi gereğini bu veçhile bir kez daha vurgulamak isteriz. Devamla, Cemal Erdoğan’ın kamuoyuna mal olmuş bir kimse oluşunu, uzun yıllardır sporun ve özellikle hentbolun içerisinde yer alıp emek ve zaman harcamasını da hafifletici unsur olarak değerlendiririz.

Öte yandan, Emare 2 karardan görüleceği üzere, Cemal Erdoğan daha önce de Ceza Kurulu kararlarına saygı göstermeyerek ihlal etmiş ve madde 39 tahtında ceza almıştır. Devamla, tanık ifadelerine bakıldığı zaman özellikle Emare 8 ve 10’a bakıldığı zaman ve yine Cemal Erdoğan’ın geçmişte ceza kuruluna sevk edildiği dikkate alındığı zaman, konu şahsın benzer eylemlerinin tekerrür ettiğini, ve bu durumun müsabakalarda ekstra tedbir ve/veya güvenlik alınmasını gerektirecek kadar tedirginlik yaratabileceği yönünde bulgu yapar bu hususları aleyhinde ağırlaştırıcı unsurlar olarak değerlendiririz.

Sonuç itibari ile; Cemal Erdoğan’a madde 39 tahtında cezalı hak mahrumiyeti süresini beklememekten ayni süre ile hak mahrumiyeti cezası vermeye, yani 3 yıl süre ile hak mahrumiyeti cezası vermeye karar veririz. Cezası, genel ceza prensipleri gereğince, çekmekte olduğu cezası bittiği zaman yani 25/10/19 tarihinden itibaren başlayacak ve 25/10/22 tarihinde sona erecektir. Herhangi bir para cezası verilmemesi kararına varırız.

 

Cemal Erdoğan ile ilgili incelemesine devam eden kurulumuz, 09/10/18 tarihindeki müsabaka bitiminde ve/veya sonrasında sergilenen fiiller ile ilgili değerlendirmede bulunur. Özellikle Emare 13 görüntüler incelendiği zaman, konu şahsın müsabaka süresince gergin ve/veya onur kırıcı ve/veya spor ahlakına ve/veya centilmenliğe aykırı hareket ve tavırlarda bulunduğu; özellikle müsabaka sonrasına ısrarla gerginliği devam ettirerek ve hatta arttırarak yöneticilere ve müsabakada görevli kişililere ve özellikle hakemlere ve Ediz Arıkan’a hakarete varan ve/veya onur kıran cümleler sarf ettiğini, işbu cümlelerin tanık ifadelerindeki ibareler ile de uyuştuğu yönünde bulgu yaparız. Kullandığı kelimelerin, özellikle  “sen hentbolun kara lekesisin”, “ünalmış’tan hakem olmaz” “geçen seneden yarım kalan işini tamamla be ediz” cümlelelerin ve özellikle söyleme şekli, ses tonu ve vücut dili ile birlikte değerlendirildiği zaman ve Emare görüntülerden de gözlemlendiği üzere yönetmelik madde 34,35 ve 58 tahtından centilmenliğe aykırı hareket, hakaret suçu ve müessir fiil suçlarının birlikte işlendiği yönünde bulgu yaparız. Emare 4 olan savunma dilekçesi de dikkatlice incelendiği zaman Cemal Erdoğan’ın bu fiilleri işlemediği yönünde bir iddiası bulunmadığı gözlemlenmektedir.

Öte yandan ilgili Emarede Cemal Erdoğan’ın Mehmet Ünalmış adlı hakemin maçı yönetim şekli ile ilgili şikayetleri olduğu gözlenmektedir. İlgili şikayetler Yönetmelik hükümleri gereğince ceza kurulu yetkisinde olmadığı cihetle karar verme yetkimiz bulunmamaktadır. Her hâlükârda yönetimi bu iddialar ile ilgili hassas davranmaya davet ederiz. Devamla, savunmada ileri sürülen gönül ilişkisi iddialarının mesnetsiz olduğu yönünde bulgu yaparız. Kaldı ki, hakemin kişisel ilişkilerinden dolayı taraflı davrandığı yönünde iddiaların veya itirazların yapılması gereken mercii yönetim olup, böylesi bir durum var ise bile yukarıda değinilen fiillerin işlenmesini haklı kılar bir durum yaratmamaktadır inancındayız.

Emare savunmada yer alan kışkırtma iddialarının özellikle emare görüntüler incelendiği zaman mesnetsiz olduğu yönünde bulgu yapar, olaylarda Cemal Erdoğan’ı kışkırtan herhangi bir hareket olmadığı yönünde bulgu yaparız.

Sonuç itibari ile Cemal Erdoğan’ı müsabakanın hemen sonrasında yukarıda değinilen fiillerden dolayı madde 34,35 ve 58 tahtında suçlu buluruz.

Madde 34,35 ve 58 tahtında ne ceza takdir edileceğine karar vermezden evvel Cemal Erdoğan lehine hafifletici unsurlar olup olmadığını dikkate almamız gerekmektedir. Cemal Erdoğan’ın kamuoyuna mal olmuş bir kimse oluşunu, uzun yıllardır sporun ve özellikle hentbolun içerisinde yer alıp emek ve zaman harcamasını hafifletici unsur olarak değerlendiririz.

Öte yandan, Cemal Erdoğan aleyhine geçmişte alınan ceza kararlarını değerlendirdiğimiz zaman, madde 34,35 ve 58 tahtında Emare 1 kararda da ceza aldığını gözlemlemekteyiz. Bir diğer deyişle tekerrür mevcuttur ve bu durumu ağırlaştırıcı unsur olarak dikkate alırız. Devamla, gerginliği tırmandıran davranışlarının aşağıda incelemeye alınacak olan kavga meselesinin de oluşmasına katkı sağladığı yönünde bulgu yapar ve bu hususu da ağırlaştırıcı unsur olarak değerlendiririz. Özellikle yönetici, idareci veya antrenör sıfatı taşıyan kişilerin hareket ve tavırlarında daha da titizlikle davranmaları gerektiği ve örnek teşkil edecek, şiddeti veya gerginliği teşvik edecek veya örnek teşkil edecek şekilde davranmaması gerektiği inancındayız.

Sonuç itibari ile:

Cemal Erdoğan’a madde 34 tahtında 1 yıl hak mahrumiyeti cezası ve 3000 TL para cezası veririz. Madde 28 cezada içtima uygulamama kararı alırız;

Cemal Erdoğan’a madde 35 tahtında 1 yıl hak mahrumiyeti cezası ve 3000 TL para cezası veririz. Madde 28 cezada içtima uygulamama kararı alırız;

Cemal Erdoğan’a madde 58 tahtında 1 yıl hak mahrumiyeti cezası ve 3000 TL para cezası veririz. Madde 28 cezada içtima uygulamama kararı alırız;

Ceza hukuku prensipleri gereğince cezalarının bugünden başlayarak ayrı ayrı çekilmesine karar veririz. Dolayısı ile 1. Cezadan 16/10/18 tarihinden 16/10/19 tarihine kadar hak mahrumiyeti ve 3000 TL para cezası, 2. Cezadan 16/10/19 tarihinden 16/10/20 tarihine kadar hak mahrumiyeti ve 3000 TL para cezası, 3. Cezadan ise 16/10/20 tarihinden 16/10/21 tarihine kadar hak mahrumiyeti ve 3000 TL para cezası almasına karar verilir. 1. Cezadan hükmedilen para cezasının 16/10/18 tarihinden itibaren 45 gün içerisinde, 2. Cezadan hükmedilen para cezasının 16/10/19 tarihinden itibaren 45 gün içerisinde, 3. Cezadan olan para cezasının ise 16/10/20 tarihinden itibaren 45 gün içerisinde ödenmesine aksi takdirde madde 86 hükümlerinin işletilmesine karar verilir.

KÜRŞAT ÇİL ile İLGİLİ İNCELEME:

Kurul olarak Yönetmelik madde 4 kapsam gereğince, Kürşat Çil’in Esentepe Belediyesi SSD sporcusu olması sebebi ile, işbu yönetmelik kapsamında ve dolayısı ile kurulumuzun cezai denetimi kapsamında olduğu hususunda bulgu yaparız. Dolayısı ile mesele yetki alanımız içerisindedir.

Emareler incelendiği zaman, Kürşat Çil’in YDÜ sporcularından Özgür Kaya’yı yumruk marifeti ile darp ettiği yönünde iddialar vardır.

Emareler incelendiği zaman, Emare 6’da olayların anlatılış şeklinin tutarsız olduğunu; özellikle emare 8,9,10, 11 ve 14’ün birbiri ile tutarlı olduğuna, tarafımızca polisten sözlü alınan bilgi ışığında da darp fiilinin yumruk atma şeklinde işlendiği yönünde bulgu yaparız.  İlgili fiil yönetmelik gereğince madde 62 kapsamına girmektedir. Ceza Kurulu olarak Kürşat Çil’i madde 62 tahtında suçlu buluruz.

Madde 62 tahtında ne ceza takdir edileceğine karar vermezden evvel Kürşat Çil lehine hafifletici unsurlar olup olmadığını dikkate almamız gerekmektedir. Emare 5 ve 6’dan görüleceği üzere Özgür Kaya’nın Kürşat Çil’e sövdüğü yönünde iddialar var. Bu aşamada işbu iddialar ıspatlanmamış olup, hafifletici unsur olarak alınmasının doğru olmadığı kanatindeyiz. Her halükarda, sahada yaşanan gerginliklerin sporcunun yaşı da dikkate alındığı zaman kışkırtıcı bir unsur yaratabileceği kanaatine varır hafifletici unsur olarak dikkate alırız. Devamla, Kürşat Çil’in yaşı ve daha önce aleyhinde bir ceza kurulu kararı olmayışını da hafifletici unsur olarak dikkate alırız.

Öte yandan, Emare 15’e bakıldığı zaman ise Kürşat Çil’in daha evvelden şiddete eğilimli bir yapısı olduğu yönünde bulgu yaparız. Bu tür davranışlar sahalardan görmek istemediğimiz ve hiçbir şekilde teşvik edilmesini arzu etmediğimiz davranışlardır. Bu hususu aleyhinde ağırlaştırıcı unsur olarak değerlendiririz.

Sonuç itibari ile Kürşat Çil’e madde 62 tahtında 1 ay süre ile yarışmalardan men cezası verilir. Cezası için idari tedbirli olduğu süre dikkate alınır. Dolayısı ile cezası 10/10/18 tarihinden 10/11/18 tarihine kadar sürecektir.

 

 

EK KARAR:

Özellikle Emare 5 ve Emare 6 incelendiği zaman, YDÜ Sporcularında Özgür Kaya’nın sövme eyleminde bulunduğu yönünde iddialar vardır. İşbu iddiaların değerlendirilmesi gerektiği yönünde karara varır, YDÜ sporcusu Özgür Kaya’nın sövme eyleminde bulunup bulunmadığı ile ilgili soruşturma başlatılmasına ve savunmasının alınmasına karar veririz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir